You are currently viewing تفاهمنامه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

تفاهمنامه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

تاریخ: 02 جوزا 1397

محل: مقام موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

تفاهمنامه همکاری فی مابین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و موسسه آموزشی و تربیتی تشبث بتاریخ 02 جوزا 1397 مطابق 23 ماه می 2018 در مقام این موسسه به امضاء رسید. این تفاهمنامه توسط آقای فضل ربی حقبین رئیس موسسه تعلیمی و تربیتی و خانم منیژه وافق رئیس و یک تن از موسسین اتاق تجارت زنان با حضور داشت خانم پرورش اوریاخیل رئیس انکشاف خدمات تجارتی اتاق تجارت زنان، آقای عبد الغنی خان عضو هئیت مدیره موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث، فاطمه یعقوبی آموزگار موسسه تشبث، حمیده محمدی مدیر برنامه  موسسه تشبث و شازیه ستانکزی مسؤل روابط عامه و بین المللی اتاق تجارت زنان به امضاء رسید.

بعد از معرفت، آقای فضل ربی حقبین اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته و از امضاء این تفاهمنامه اظهار خرسندی کرد. در قدم نخست او یک پرزینتشن را بخاطری معرفی فعالیت ها، دیدگاه و ماموریت این موسسه ارائه کرد. او در معرفی موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث گفت که این موسسه بالای جوانان تمرکز بیشتر دارند که در ترویج مسولیت پذیری شهروندی و رهبری، حکومت دموکراتیک و دروس در اقتصاد بازار، و تسهیل ارتباط شبکه یی به شاگردان صنوف 10، 11 و 12 در ولایت کابل، ننگرهار، پروان و بامیان میباشد.

او بر علاوه این اضافه کرد که تشبث بمعنی تجارت است که در کتاب مقدس ما قرانکریم در سوره مزمل و سوره جمعه نیز با آن تاکید شده است. به همین اساس ما برای شاگردان کتاب های تشبث را تهیه نموده ایم. او راجع به داشتن تفاهمنامه با نهاد های دولتی و غیر دولتی از جمله وزارت معارف و وزارت امور زنان و حال اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نیز اشاره داشت.

آقای حقبین گفت کتاب های که ما برای صنوف 10، 11 و 12 تهیه کرده ایم، برای شاگردان در آغاز تجارت شان بعد از فارغت از مکتب بسیار موثر بوده اند. او همچنان گفت که قسمیکه اکثر شاگردان در امتحان کانکور بی نتیجه می شوند نظر به گنجایش کم در پوهنتون های دولتی، این مضمون کمک میکند که شاگردان راکت نه مانند و کسب و کار داشته باشند. موسسه تشبث دو نمایشگاه را در سال برای شاگردان در مکاتب شان برگزار می نماید.

آقای حقبین گفت که هدف اساسی این موسسه کارآفرینی در بین جوانان افغان است.  در سخنانش آقای حقبین گفت که در یک سروی که بین شاگردان مکاتب بخاطری دلچسپی در مضمون تشبث به راه انداختیم، دختران دلچسپی بیشتر نسبت به پسران نشان داده اند، و این بسیار خوب خواهند شد اگر این دختران ارتباط را همرای اتاق تجارت زنان داشته باشند؛ در نمایشگاه ها و یا دیگر فعالیت ها که تجارت خویش را توسعه دهند. قسمیکه خانم هدیه یکی از فارغین موسسه تشبث در شهر جلال آباد تجارت خویش را شروع کرده و حدود 20 کارمند دختر را نیز استخدام کرده است.

خانم منیژه وافق در سخنان خویش از فعالیت ها و کارکرد های موسسه تشبث قدردانی کرد. او همچنان از امضاء این تفاهمنامه اظهار خرسندی کرد. او گفت که اتاق تجارت زنان همکاری نزدیک با موسسه تشبث خواهد داشت تا در  توسعه اجتماعی نقش داشته و نتایج خوب از کارکرد مشترک اخذ نماید. او تذکر داد که برای افغان ها ما نیازمند تغییر فرهنگ که تنها با کار برای دیگران هستیم در حالیکه با آغاز تجارت کوچک خودمان نه تنها خود را مصروف کار میکنیم بلکه برای دیگران نیز زمینه کار فراهم می سازیم. تفاهمنامه موسسه تشبث با اتاق تجارت زنان بخاطری افزایش کارآفرینی در جامعه است. اتاق تجارت زنان در افزایش فارغین قشر اناث موسسه تشبث در عرصه تجارت حمایت خواهند کرد