تیم اجرائیی متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان با اداره ثبت مرکزی و ملکیت فکری ملاقات کردن