You are currently viewing جلسه آگاهی دهی فرصت تجارتی برای خانم های متشبث

جلسه آگاهی دهی فرصت تجارتی برای خانم های متشبث

تاریخ: 23 اپریل 2018

مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

 

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بتاریخ 3 ثور سال 1397 جلسه را برای آگاهی دهی فرصت تجارتی برای خانم های متشبث تسهیل نمود. در این جلسه 24 شرکت متعلق به خانم ها اشتراک نمودند. نمایندگان اداره تدارکات ملی و ریاست مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه برای اشتراک کنندگان معلومات لازم دادند.

آقای کاووس شاهی از اداره تدارکات ملی بالای اخذ قرارداد ها و فرصت های موجود در پروسه تدارکاتی برای تشبثات نو پا صحبت کرد. آقای شاهی گفت که شرکت هایکه نو پا هستند و اداره ما یک قرارداد را با قیمت های ذیل به اعلان میگزارند بدون در نظر داشت تجربه شان میتواند که قرارداد را اخذ نماید تا بیشتر تشویق شوند. مثلا شرکت های اجناس و خدمات غیر مشورتی قیمت قرارداد به ارزش 6000000 افغانی، خدمات مشورتی 3000000 افغانی، امور ساختمانی 10000000 افغانی میباشد، اگر همین مبلغ را پوره کردند میتواند قرارداد را اخذ نمایند. آقای شاهی افزود که برای اینکه حمایت از تولیدات داخلی باشد و شرکت ها برای سرمایه گذاری ترغیب شوند، در پالیسی اداره تدارکات ملی 25% ترجیح را برای شرکت های تولیدی مرد و زن در نظر گرفته شده است و اختصاصی برای تشبثات زنان 5% ترجیحت داده شده است در هر عرصه که کار میکند درصورتیکه مالکان ذینفع زنان باشد و تقریباٌ 50% کارمندان شان نیز زنان تشکیل دهد. قابل ذکر است که اداره تدارکات ملی در طرزالعمل های خود با کوشش ها و تلاش اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و حمایت خانم اول ریاست جمهوری،این 5% ارجیحت را برای خانم ها مد نظر گرفته است.

آقای شاهی در مورد طرح چند پالیسی نیز صحبت کرد. از جمله موفقیت نامه چارچوبی یا ((Work Agreement Form که اقلام مصرفی مثل قرطاسیه، مواد غذایی وغیره را دربرمیگرد که در این سیستم به 7 داوطلب سهم داده میشود که اشتراک کند و این 7 شرکت نظر به سهم شان باز درجه بندی شده و سهم بیشتر برای شرکت داده میشود که در درجه اول قرار میگیرد. آقای شاهی همچنان در مورد انستیوت تدارکات ملی صحبت کرد که کارمندان دولت را آموزش میدهد راجع به پروسه های تدارکاتی و اگر سکتور خصوصی علاقمند اشتراک در این برنامه باشد میتواند با هماهنگی اتاق در این انستیتوت اشتراک کند.

در بخش بعدی روح الله شکیب نماینده از وزارت مالیه ریاست مشارکت عامه و خصوصی برای اشتراک کننده گان پرزینتشن ارائه کرد. مشارکت عامه و خصوصی یعنی شراکت میان اداره و جانب خصوصی است به منظوراحداث، زیربناها وعرضۀ خدمات عامه، تمویل و انکشاف آن ها که به اساس آن مسئولیت ها، خطرات،  نفع و ضرر میان اداره وجا نب خصوصی طور مناسب تقسیم گردیده، جانب خصوصی وظایف اداره را برای مدت زمان مشخص اجراء نموده و از دارایی های آن استفاده می نماید. آقای شکیب هر مورد را با مثال برای اشتراک کنندگان واضح ساخت. مشارکت میتواند در عرصه های مختلف صورت گیرد از جمله مواصلات، مخابرات، صحت، امور ساختمانی، فرهنگ، زراعت، تحصیلات عالی، تولید انرژی، محیط زیست و سایر عرصه ها که قانون آنرا منع نکرده باشد میباشد. همچنان آقای شکیب اهمیت مشارکت عامه و خصوصی، چارچوب حقوقی و اداری، ساحه تطبیق، انواع مشارکت،مراحل مشارکت، حمایت حکومت، حجم سرمایه گذاری.  در کشور های دیگر مثل چین، هندوستان، قزاقستان، بنگله دیش، برازیل، برازیل، ترکیه، پاکستان، سریلنکا و افریقای جنوبی که در این کشور ها مشارکت نتیجه خوبی داده است چون دولت به تنهایی نمیتواند به بودیجه اندک کار های زیادی را انجام  دهد. و در اخر فورم ثبت مشارکت یا رجستریشن را برای اشتراک کنندگان توضیح کرد. در این فورم جزئیات پروژه، مناسب بودن برای مشارکت، ساختار مشارکت، ضرورت و منفعت، قابلیت دوام، محافظت، تصدیق و ضمایم با جزیات دیگر درج میباشد.

در آخر هر دو نماینده سوالات را از تجارت های خانم های دریافت نمودند و پس به آنها پاسخ داده شد