You are currently viewing جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان با شرکت تحقیقاتی و انکشاف رایان عصر

جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان با شرکت تحقیقاتی و انکشاف رایان عصر

تاریخ:  سه شنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۸

مکان:  اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

جلسه ای به منظور توسعه همکاری های مشترک بین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب و شرکت تحقیقاتی و انکشاف رایان عصر به منظور توسعه تشبثات زنان و ظرفیت سازی آنها برگزار گردید. در این جلسه آقای حمید الله عثمانی رییس شرکت تحقیقاتی و انکشافی رایان عصرو تیم کاری شان خانم مریم جامی الاحمدی رییسه زون غرب اتاق تجارت و صنایع زنان و نسیم گل عزیزی زون منیجر اتاق تجارت و صنایع زنان اشتراک داشتند. هدف از برگزاری این جلسه توسعه هماهنگی ها جهت ایجاد فرصت های مفید و مثمر برای رشد تجارتهای بانوان و ظرفیت سازی آنها بوده است.

در این جلسه تیم کاری شرکت رایان عصر در مورد تجارب کاری و فعالیت هایشان صحبت نموده و سپس خانم جامی الاحمدی در مورد برنامه ها و فعالیت های اتاق صحبت نمودند. در پایان جلسه طرفین در راستای فراهم نمودن فرصت های ظرفیت سازی و رشد تجارت برای بانوان به همکاری یکدیگر توافق کردند.