جلسه ارزیابی کارکرد های اتاق توسط اعضاء برگزار گردید

تاریخ: 23 ماه حمل سال 1397

مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بتاریخ 23 ماه حمل سال 1397 جلسه را برای ارزیابی فعالیت ها و کارکرد های اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان توسط اعضای این اتاق برگزار کرد. این جلسه تحت ریاست خانم پرورش اوریاخیل برگزار گردید. در این جلسه حدود 22 خانم تجارت پیشه اشتراک داشتند. خانم فرشته سروری هئیت مدیره اتاق، خانم زکیه جعفری هئیت مشاور و خانم شازیه ستانکزی مسول روابط عامه و بین المللی اتاق زنان نیز حضور داشتند. خانم اوریاخیل جلسه را به خوش آمدید گفتن اشترکین آغاز کرد. او گفت که هئیت اجرائیه، هئیت مدیره و اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان مسولیت های مشخص دارند. خانم اوریاخیل درحالیکه به اعضاء صحبت میکرد گفت، اعضاء اتاق عموماً درمورد فرصت های تجارتی، پالیسی های کاری دادخواهی اتاق زنان، معلومات، آگاهی دهی و اطلاعیه ها ایمیل دریافت میکنند. اتاق زنان از اعضای/خانم های تجارت پیشه جواب ایمیل را توقع دارند و این حضور شما (اعضاء) است که به ایمیل های ما جواب میدهید، هئیت اجرائیه برای شما زنگ میزند از شیوه های مختلف پیش میروند تا با شما دسترسی پیدا کند از جمله رسانه های اجتماعی و پیام تلیفونی که هم وقت و هم کار زیاد را میخواهد تا به شما وصل شوند. او از اعضاء خواهش کرد که ایمیل ها را خوانده و دوباره به آن پاسخ دهند. خانم اوریاخیل همچنان اضافه کرد که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برنامه توسعه تجارت و نو آغاز را در سال 2018 آغاز کرد. برنامه توسعه تجارت بخاطری کمک به استندردسازی و تصدیق تجارت خانم ها براه انداخته شد. اتاق زنان از اعضای خویش توقع دارد که از این مستفید شوند. در غیر آن این برنامه ها برای خود اتاق نیز معنی نخواهند داشت. به تعقیب سخنان خویش، خانم اوریاخیل گفت که برنامه آیسو سرتفیکیت که یک بخش از برنامه توسعه تجارت میباشد، فقط 9 شرکت های خانم ها اشتراک کردند. او در مورد اهمیت سرتفیکیت آیسو برای یک کمپنی صحبت کرد و از اعضای خواست تا در دور بعدی این برنامه اشتراک نمایند.

خانم پرورش اوریاخیل اضافه کرد که اتاق با داشتن حمایت سیاسی در شورای های پالیسی سازی، جلسات و گروه کاری پالیسی دادخواهی را انجام میدهند. و از تجارت های خانم ها خواست که گروه شوند. طوریکه زنان که در سکتور یا تجارت یکسان کار میکند شناسایی شوند و از فرصت ها مستفید شوند. در تدارکات ملی 5% ارجیحت به تجارت های خانم ها در نظر گرفته شده است درصورتیکه مالکان 50% کارمندان و ذینفعان آن زنان باشند. او از اعضای اتاق زنان خواست که بیایند و از این فرصت ها استفاده نمایند.

خانم اوریاخیل درمورد کمیته قوانین که خانم سلطانه خاکنژاد کارشناس حقوقی اتاق زنان مسولیت پیشبرد آنرا دارد نیز صحبت کرد که او جلسات را بالای قوانین، طرزالعمل ها و پالیسی ها برای خانم های تجارت پیشه برگزار میکند و نظریات شان را پس درمورد آن دریافت میکند. مگر اتاق شاهد حضور کمرنگ زنان در این کمیته میباشد. او ازاعضاء خواست که ما می خواهیم از شما بشنویم چرا اینطور است. اگر شما کدام دلیل دارید لطف نموده همرای ما شریک سازید تا به این شکل ما تعداد زیادی شما را در این کمیته داشته باشیم.

او همچنان درمورد فرصت های مشارکت عامه و خصوصی (PPP) و اداره تدارکات ملی (NPA) صحبت کرد. در مشارکت عامه حکومت می خواهد که همرای سکتور خصوصی بطور مشترک کار کند. بطور مثال شما میتوانید زمین های دولتی را به اجاره نرخ کم برای سالها استفاده و سرمایه گذاری کنید. این بخاطری تشویق سرمایه گذاران است که در کشور سرمایه گذاری کند و از آن بهره مند شوند. قسمی که در بالا تذکر یافت اداره تدارکات ملی، با تلاش های اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و حمایت خانم اول ریاست جمهوری  5% ارجیحت به شرکت های خانم ها در پروسه تدارکات ملی داده شده است. برای اینکه تولیدات داخلی را حمایت و شرکت ها را تشویق به سرمایه گذاری کند، اداره تدارکات ملی پالیسی را تنظیم نموده که برای شرکت های تولیدی مرد و زن 25% ارجیحت داده شود. اگر شرکت نوآغاز است و اداره تدارکات ملی یک قرارداد را اعلان میکند، و شرکت هم نرخ داده شده ذیل را بطور مثال پرداخت کرده بتواند، میتواند قرارداد را اخذ نماید. بطور مثال شرکت های تشبثات نو اجناس و خدمات غیرمشورتی، 6000000 افغانی، خدمات مشورتی 3000000 افغانی، امور ساختمانی 10000000افغانی میباشد، اگر همین مبلغ را پرداخت کرده توانست میتواند قرارداد را بدون در نظر داشت تجربه شرکت قرارداد را اخذ نماید. خانم ها میتواند که گروه شوند و بطور مشترک انداز کند و قرار داد را اخذ نماید.

خانم اوریاخیل در مورد اشتراک هئیت رهبری اتاق در شورای ها، جلسات و کمیته های کاری صحبت کرد که فرصت های سرمایه گذاری را همرای اعضای خویش شریک میسازند. او گفت که حکومت می خواهد باغ های زنانه در کشور را به مراکز فعالیتی زنان مبدل سازد. شما نیز میتوانید نظریات تان را شریک سازید که چگونه از این باغ های زنانه استفاده کرده میتوانید تا ما یک طرح از آن بسازیم.

برعلاوه این خانم اوریاخیل در مورد فرصت های موجود حفظ و مراقبت شهرک های دولتی مانند افشار سیلو، خواجه رواش، امارات است که چند نفر کارگر ضرورت دارد ونیاز به سرمایه گذاری زیاد نیست نیز صحبت کرد. و از خانم ها خواست که از این فرصت استفاده نماید.

او همچنان از اعضاء خواهش کرد که همرای کارمندان اتاق زنان روابط خوب برقرار و حفظ نماید، قسمیکه آنها برای شما زنان کار میکند و برای روابط خوب احترام متقابل مهم است. او همچنان اضافه کرد که طبق اساسنامه اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان یک دفعه که عضویت پرداخت شد دوباره مسترد شده نمیتواند. لطفاً در این زمینه کارمندان اتاق را سرزنش نکنید.

خانم پرورش اوریاخیل درمورد چاپ کتاب معلوماتی اعضاء نیز که در هر ربع یک بار به چاپ میرسد و در آن 15 سکتور و 20 تجارت خانم ها را معرفی میشود نیز صحبت کرد و از اعضاء خواست که باییو خود و معلوماتی تجارتی خویش را ارسال کند تا در کتاب معلوماتی اعضا به چاپ برسد.

در آخر تمام اعضاء از رهبریت اتاق زنان خوشنود بودند و تعهد سپردند که نقش فعال را همرای اتاق داشته باشد. بعداً خانم اوریاخیل همرای تمام اشتراکین فعالیت های مثل اهداف و  پلان 2018 شریک ساخت. در جریان جلسه خانم اوریاخیل سوالات اعضاء را جواب داد. جلسه توسط تقدیر و تلاش های اتاق توسط اعضاء جمع بندی شد.