You are currently viewing جلسه اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات برگزار گردید

جلسه اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات برگزار گردید

تاریخ: ۹ جوزا ۱۳۹۷

مکان: دفتر کوپراتیف اقتصادی بانوان برای بانوان

 

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب- هرات روز چهارشنبه ۹ جوزا ۱۳۹۷ جلسه اعضای هیئت مدیره را برگزار نمود. در این جلسه خانم مریم جامی الاحمدی ریئس هیئت مدیره اتاق، خانم لینا شفق معاون ارتباطات، خانم رومینا عثمانی معاون انکشاف تجارت، خانم جیلا حبیبی معاون مالی و اداری  و خانم نسیم گل عزیزی آمر زون غرب اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اشتراک داشتند. هدف از برگزاری این جلسه توسعه فعالیت های اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب بوده است. جلسه تحت ریاست خانم جامی الاحمدی پس از خوانش اجندا آغاز گردید. در این جلسه، مکان اتاق تجارت زنان زون غرب با همکاری ریاست تجارت و صنایع ولایت هرات تعیین گردید و تصمیم گیری جهت تجهیز نمودن اتاق انجام شد. همچنین برنامه های آموزشی در قسمت آگاهی دهی به زنان متشبث  و ظرفیت سازی آنها در زون غرب، جلب اعضای جدید، توزیع فورم های عضویت و دریافت حق العضویت در نظر گرفته شد.