You are currently viewing جلسه ای با بخش جندر و جوانان موسسه DAI به منظور حمایت و توسعه تجارتهای بانوان

جلسه ای با بخش جندر و جوانان موسسه DAI به منظور حمایت و توسعه تجارتهای بانوان

به تاریخ ۲ میزان ۱۳۹۹جلسه ای با حضور محترم احمدالله صاحبی رییس بخش جندر و جوانان  موسسه DAI/ AVC، خانم آرزو رشاد کارشناس بخش جندر و جوانان این موسسه،  تعدادی از بانوان متشبث، خانم صفیه محیطی عضو بورد و نسیم گل  عزیزی زون منیجر اتاق تجارت و صنایع زنان به منظور رشد تجارتهای بانوان برگزار گردید. حاضرین در جلسه در مورد خود و تشبثاتشان صحبت نمودند. محترم آقای صاحبی در مورد پروژه تقویت زنجیره ارزش موسسه DAI صحبت و فعالیتهای برنامه را تشریح نمود. سپس نسیم گل عزیزی پیشنهادات خویش را از طرف اتاق جهت رشد و توسعه تشبثات و حمایت های بیشتر این موسسه در همکاری با اتاق تجارت و صنایع زنان ارایه نمود و خواهان در نظر گرفتن حمایتهای مالی و تخنیکی بیشتر برای رشد و توسعه تجارتهای بانوان گردید.