You are currently viewing جلسه با غضنفر بانک

جلسه با غضنفر بانک

تاریخ: 3 جوزا 1397

محل: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان جلسه را برای “بانکداری با غضنفر بانک” برای اعضای خود بتاریخ 3 جوزا 1397 تسهیل نمود. که در این جلسه 32 خانم تجارت پیشه عضو اتاق تجارت زنان اشتراک داشته اند. آقای جاینتا رای رئیس عامل و محمد نوید حمیدی آمر توسعه تجارت غضنفر بانک معلومات را راجع به قرضه های بانکی برای خانم های تجارت پیشه برای اعضای اتاق تجارت زنان پیشکش نمودند.

بعد از معرفت، آقای محمد نوید حمیدی در قدم نخست معلومات را راجع به غضنفر بانک و نمایندگی های آن در کابل و ولایات ارائه کرد. او همچنان دیدگاه و ماموریت این بانک و اینکه این بانک مطابق قانون بانک مرکزی افغانستان کار می نماید معلومات داد. آقای حمیدی همچنان گفت که ما می خواهیم که همرای خانم ها کار نمائیم. وی چشم انداز غضنفر بانک برای  توانمندسازی زنان در سه بخش واضح ساخت. 1. خدمات مالی از جمله ارائه خدمات توسط تکنالوژی جدید و انتقالات تجارتی 2. سرمایه گذاری های مالی که شامل قروض آرزان، گروپ های خودپرداز و سایر قروض تجارتی 3. مشوره مالی.

آقای حمیدی در سخنان خویش گروپ خود پرداز زنان (Self-Help Group) را تشریح کرد که زنان میتواند یک گروپ را تشکیل دهند و یک نفر را منحیث سرتیم خود انتخاب نمایند و میتواند که به قباله عرفی قرضه را از بانک ما اخذ نماید و در این صورت بانک مفاد کم را اخذ می نماید و این نظر به حضور خانم ها در بازار است. او علاوه کرد که غضنفر بانک از 350,000 الی 30,000,000 افغانی را قرضه میدهد. وی همچنان گفت که این بانک مشوره های مالی را نیز برای خانم های متشبث ارائه می نماید.

آقای جاینتا رای مزایای غضنفر بانک را تشریح کرد و گفت که امروز ما چیزی که میگویم حین سخن را فردا نیز داریم و گپ خود را تغییر نمی دهیم چیزی را که امروز صحبت کردیم آن را تطبیق میکنیم هنگامیکه شما به بانک ما مراجعه میکنید.

در آخر هر دو نماینده به پرسش های مطروحه اشتراک کنندگان پاسخ ارائه نمودند.