You are currently viewing جلسه تمرکز گروهی دفتر مشورتی آپاما با زنان کارمند در زون شرق

جلسه تمرکز گروهی دفتر مشورتی آپاما با زنان کارمند در زون شرق

به ادامه جسات تمرکز گروهی در چهار زون افغانستان، اتاق تجارت زنان در زون شرق به همکاری دفتر تحقیقاتی آپاما و دفتر دادخواهی کاکر جلسه تمرکز گروهی با کارمندان زن ادارات دولتی و غیر دولتی را به تاریخ 18 میزان 1397  در اتاق تجارت زنان ترتیب نمود. در این جلسه، دو تن از ادارات خصوصی، و همچنان کارمندان اناث ریاست امور زنان، ریاست حفظ محیط زیست، ریاست احیا و انکشاف دهات و برخی از کارمندان اناث نهاد های دولتی دیگر اشتراک نمودند.

تمرکز اصلی جلسه روی مشکلات کارمندان اناث در ادارات بود. نمایندگان ادارات مختلف مشکلات شان را تشریح نموده و تاکید داشتند تا برای زنان محیط مناسب کاری فراهم گردد. در ضمن، اشتراک کنندگان تقاضا نمودند که در ادارات عدلی و قضایی قضایای مربوط زنان باید به وقت رسیدگی گردد.

همزمان، روی مصونیت کارمندان اناث در ادارات و رسیدگی در صورت مواجه شدن با مشکل نیز  بحث صورت گرفت. اکثر اشتراک کننده گان جلسه به این باور بودند که حضور زنان در ادارات دولتی کمرنگ است و تاکید ورزیدند که زنان باید در امور سیاسی و اقتصادی کشور مساویانه با مردان سهیم باشند. زنان خواستار سهم بیشترشان در ادارات دولتی گردیدند.