You are currently viewing جلسه در مورد برنامه جدید سازمان بین المللی مهاجرت برای رشد تجارتهای بانوان

جلسه در مورد برنامه جدید سازمان بین المللی مهاجرت برای رشد تجارتهای بانوان

تاریخ:  دوشنبه ۴ سنبله ۱۳۹۸

مکان:  اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

روز دوشنبه مورخ ۴ سنبله خانم نفیسه نورزی از مسیولین پروژه انکشاف و ادغام مهاجرین و رشد تشبثات زنان (رادا) با اتاق تجارت و صنایع زنان جلسه ای برگزار نمودند. هدف از برگزاری جلسه پیرامون ارایه معلومات در مورد برنامه جدید انکشافی و رشد تشبثات زنان مهاجر به همکاری سازمان بین المللی مهاجرت بوده است. از طریق این پروژه حمایت مالی و تخنیکی برای رشد تجارت حدود ۵ خانم فراهم می گردد که از سال ۲۰۱۰ تا کنون به کشور برگشته باشند. این شرکت ها بعد از دریافت حمایت مالی و تخنیکی مکلف هستند تا برای تعداد ۷ خانم دیگر که از جمله مهاجرین عودت کننده می باشند کار آفرینی ایجاد نمایند.

خانم مریم جامی الاحمدی از تلاشهای سازمان بین المللی مهاجرت برای تسهیلات در زمینه رشد تجارت های زنان اظهار سپاس نموده و وعده همکاری در قسمت معرفی بانوان واجد شرایط سپردند.