You are currently viewing جلسه فرصت ها و قرارداد های تجارتی برای اعضاء برگزار گردید

جلسه فرصت ها و قرارداد های تجارتی برای اعضاء برگزار گردید

تاریخ: 3 جوزا سال 1397

محل: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

جلسه فرصت ها و قرارداد های تجارتی برای اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بتاریخ 3 جوزا 1397 تحت نظر خانم منیژه وافق برگزار گردید. در این جلسه 32 خانم تجارت پیشه اشتراک نموده اند. خانم منیژه وافق رئیس و یک تن از موسسین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تمام اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته و در مورد برگزاری این جلسه معلومات داد. خانم منیژه وافق گفت که امروز معلومات مختلف را همرای اعضای خویش راجع به فرصت ها، فعالیت ها، و اعضایکه در یک برنامه آموزشی برای تجارت های کوچک و متوسط (SMEs) اشتراک کرده بودند تجارب خویش را شریک خواهند نمود. او همچنان گفت که در آخر برنامه نمایندگان از غضنفر بانک بسته های قروض را برای شما معرفی خواهند کرد.

بالترتیب، خانم وافق در سخنان خویش افزود که فعالیت ها و دستآورد هایکه داریم باید خانم ها از آن بشکل عملی مستفید شوند. خانم وافق علاوه کرد که با توجه به اینکه جمعه بازار ها را پلان کرده بودیم، همرای شاروالی کابل تفاهمنامه را امضاء کردیم و برای اولین بار در دو پارک مکرویان اول و مکرویان سوم جمعه بازار ها برگزار خواهند شد. در این جمعه بازار ها خانم ها میتوانند که محصولات خویش را به فروش برسانند.

او در مورد امضای تفاهنمامه با موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث نیز صحبت کرد. و گفت که موسسه مذکور یک مضمون را بنام تشبث برای شاگردان صنوف 10، 11 و 12 در هر چهار ولایت کابل، ننگرهار، پروان و بامیان 6 مکتب در هر ولایت تدریس می نماید. با امضای این تفاهمنامه ما به شاگردان اناث این موسسه همکاری بیشتر خواهند نمود که این فارغین را به شبکه های وسعیترخانم های تجارت پیشه عضو اتاق تجارت زنان وصل کنیم تا آنها را رهبری کنند چون این تازه کاران نیاز به حمایت دارند. بر علاوه هدف ما اینست که می خواهیم فرهنگ تنها کار کردن برای دیگران را تغییر دهیم. با آغاز تجارت نه نتها خود را شاغل بلکه برای چند نفر دیگر نیز زمینه کار فراهم میکنیم.

در مجموعه کار های زیادی صورت گرفت مثلاٌ مسله 5% ارجحیت قرارداد ها برای خانم ها در طرزالعمل تدارکات صورت گرفت که با تلاش های اتاق این پالیسی تغییر کرد. خانم وافق گفت که حمایت دولت را خانم ها دارند و وقت آن رسیده که باید حرکت کنیم. برای اینکه از مسایل تدارکات خانم ها بهتر آشنایی حاصل نمایند میتوانند در انستیتوت تدارکات اشتراک کنند. در این انستیوت مسایل مختلف قراردادها، داوطلبی، شرطنامه و مسایل امثال این آموزش داده میشوند و خانم ها میتوانند در این انستیتوت اشتراک کنند، قرارداد را اخذ نمایند و تجارت خویش را وسعت دهند. خانم وافق مثال یکی از اعضاء را داد خانم ذکیه روشن که فروشات خوب دارد ولی با اخذ قرارداد میتواند که تجارت خویش را وسعت دهد. خانم وافق همچنان اضافه کرد که دولت هم میتوانند از صنایع دستی و دیگر محصولات خانم ها خریداری کنند، هنگامیکه آنها تحفه یی به ممالک خارجی میدهند. خانم وافق از تمام زنان خواست تا دست بکار شوند.

معلومات درمورد فرصت های دیگر نیز از جمله مشارکت عامه و خصوصی و همچنان نمایندگی های کمپنی روشن ارائه گردید. او اضافه کرد که در مشاکت عامه و خصوصی دولت می خواهد که همرای سکتور خصوصی کار کند. و در این زمینه دولت می خواهد که خانم ها گروه شوند و اتحادیه ها را جور کند و پروژه های مختلف را بگیرند از جمله میتوانند که حفظ و مراقبت شهرک ها، شهرک سیلو افشار، شهرک خواجه راوش دیگر شهرک سهم بگیرند. میتوانند که این اتحادیه ها متشکل از تولید کننده ها و خدمات باشند مثلاٌ اتحادیه تولید کننده لباس، اتحادیه خدماتی، اتحادیه مواد غذایی، اتحادیه البسه، اتحادیه زراعتی. با ایجاد اتحادیه تولید لباس میتوانید یک قرارداد را از دولت اخذ نمائید برای تهیه یونیفورم و یا دیگر مسایل صحی و یا خدمات انترنیتی.  از طریق اتحادیه ها میتوانیم که ظرفیت ها را شناسائی کنیم.

درمورد شرکت مخابراتی روشن خانم وافق گفت که این کمپنی می خواهد همرای خانم ها کار کند. این شرکت فرصت را برای خانم های تجارت پیشه میدهد تا غرفه های فروش سیمکارت ها را ایجاد کنند.

خانم وافق درمورد بانک هایکه سهولت قروض را برای خانم ها دارند نیز صحبت کرد. وی درمورد امضاء تفاهمنامه اتاق تجارت زنان با بانک بین المللی افغانستان صحبت کرد و علاوه کرد که بانک غضنفر نیز علاقمند است تا همرای خانم ها کار کند و بسته های قرضه را برای خانم ها در نظر دارند همچنان اولین بانک قرضه های کوچک سهولت قرضه را برای خانم ها به مفاد کمتر ارائه می نمایند.

در آخر خانم وافق از تمام اعضاء اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان خواست که دست بکار شوند. اتحادیه ها را تشکیل دهید تا به این شکل ظرفیت خانم ها آشکار شود. همچنان در مورد اهمیت تصدیق نامه آیسو صحبت کرد که برنامه توسعه تجارت خانم را اتاق تجارت زنان تسهیل نموده و دور دوم آن برگزار میشود، از اعضاء خواست تا در این برنامه اشتراک کند. چون هزینه 90% آنرا خود شرکت و یک مقدار ناچیز را خود خانم های تجارت پیشه میپردازند. او همچنان بالای لسان خارجی نیز تاکید کرد که خانم ها باید آموزش بگیرد تا در صادرات اموال شان به خارج از کشور به مشکل مواجه نشوند. خانم وافق همچنان  از تمام اعضاء خواست که عملاٌ نشان دهند که زنان مستفدین اقتصادی نه بلکه فعالین اقتصادی اند.

در بخش بعدی خانم منیژه وافق سه شرکت متعلق به خانم ها که عضویت اتاق تجارت زنان را دارند و در برنامه آموزشی تجارت های کوچک و متوسط اندونیزیا اشتراک کرده بودند معرفی کرد تا تجارب و دستآورد هایشان را همرای اعضاء شریک کنند. خانم ذکیه روشن رئیس شرکت مزه تو، نثاراحمد معاون شرکت رومی ایل ایل سی و خانم نورجهان رئیس صنایع چوبی محمودزاده. خانم روشن و آقای نثار تجارب خویش را به نشان دادن نمونه های تولید و محصولات کشور اندونیزیا از جمله خریطه های پلاستیکی و کاغذی و قوطی ها به اشکال مختلف شریک ساختند. آنها درمورد برنامه آموزشی، بازدید از نمایشگاه ها و ملاقات هایشان در این کشور معلومات دادند. آنها از اعضاء خواستند تا توجه بیشتر به کیفیت محصولات خود داشته باشند تا به تولیدات خویش در بازار جایگاه پیدا نمایند.

در بخش سوم نمایندگان غضنفر بانک معلومات خویش را در قسمت بسته های قروض برای خانم ها ارائه کردند. آقای جاینتا رای رئیس عامل و محمد نوید حمیدی آمر توسعه تجارت غضنفر بانک معلومات را راجع به قرضه های بانکی برای خانم های تجارت پیشه برای اعضای اتاق تجارت زنان پیشکش نمودند. آنها معلومات را راجع به دیدگاه و ماموریت این بانک  ارائه نمودند. آنها چشم انداز غضنفر بانک برای  توانمندسازی زنان در سه بخش واضح ساخت. 1. خدمات مالی از جمله ارائه خدمات توسط تکنالوژی جدید و انتقالات تجارتی 2. سرمایه گذاری های مالی که شامل قروض ارزان، گروپ های خودپرداز و سایر قروض تجارتی 3. مشوره مالی.

در گروه خود پرداز که یکدیگر خود را تضمین میکنند.2. دیگر اش قرضه های کوچک و متوسط هست که تکتانه آن 6.5% میشود و زنان به 2000$ میتوانند که شروع کنند. 3. بررسی مالی و پلان گذاری است که توسط آمر قرضه دهی بانک صورت خواهند گرفت.