جلسه ماهانه هیئت مدیره اتاق تجارت زنان- زون شمال، بلخ

تاریخ: 12 میزان سال 1397

مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون شمال-بلخ

نشست ماهوار هیئت مدیره اتاق تجارت زنان بلخ به تاریخ 12 میزان، 1397 برگزار شد. در این نشست که در اتاق تجارت زنان بلخ برگزار گردید، از اعضای هیئت مدیره خانم شکریه یعقوبی و خانم قندی گل عمکی، و آمر زون شمال-بلخ اتاق تجارت زنان بانو تمنا فریور حضور داشتند.

در این نشست مسایل ذیل بحث گردید:

  • برگزاری برنامه ” تجارت تان را شروع کنید ” برای حدود 20 نفر از زنان تجارت پیشه و متشبث در بلخ
  • برگزاری یک نمایشگاه در ریاست تجارت و صنعت برای خانم های متشبث
  • جلب و جذب اعضای جدید برای اتاق تجارت زنان بلخ
  • آماده سازی پشنهادات خانم های تجارت پیشه برای جناب رئیس جمهور و بانوی اول کشور به تاریخ 13 میزان با سکتور خصوصی ولایت بلخ نشست خواهند داشت
  • ایجاد راهکار ها برای جلب همکاری های نهاد های حمایت کننده فعالیت های اقتصادی برای زنان
  • برگزاری نشست های معلوماتی بیشتر در رابطه به اتاق زنان بلخ برای خانم های متشبث ولایت بلخ

در ختم جلسه، اتاق تجارت زنان بلخ برای مسایل ذکر شده راهکارهای مناسب را پیشکش نمودند. اتاق تجارت زنان بلخ روی برگزاری جلسات آگاهی دهی، برگزاری ورکشاپ ها در بخش تجارت با دفاتر همکار، تدویر نمایشگاه دایمی با دفتر GIZ، همکاری با خانمها  برای وصل شدن به فرصت های داخلی  و خارجی، دادخواهی برای اعضای اتاق و دیگر برنامه های ارتقای ظرفیت کار می نماید.