You are currently viewing جلسه مشورتی بحث روی استراتیژی ملی تشبثات کوچک و متوسط با زنان تجارت پیشه

جلسه مشورتی بحث روی استراتیژی ملی تشبثات کوچک و متوسط با زنان تجارت پیشه

تاریخ: 7 حمل 1397

مکان: دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان افغانستان

جلسه مشورتی با زنان تجارت پیشه افغان با همکاری خانم فضیله عزیزی، رئیس تشبثات کوچک و متوسط در وزارت صنعت و تجارت با موضوع بحث روی استراتیژی ملی تشبثات کوچک و متوسط به تاریخ 7 حمل 1398 در دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان برگزار گردید. هدف از برگزاری این جلسه بحث روی استراتیژی ملی پنج ساله تشبثات کوچک و متوسط و نظر به نیازها و تقاضای زنان تجارت پیشه وارد نمودن تغییرات در استراتیژی بوده است.

مرور ابتدایی این استراتیژی با زنان در این نشست مشورتی صورت گرفت. در نتیجه این نشست موضوعات ذیل نتیجه گیری گردید:

استراتیژی در حال حاضر عمومی است و به مشخص سازی در بخش های در نظر گرفته شده دارد. بخش رهبری اتاق تجارت زنان افغانستان هم از بخش اجرایی و هم از بخش هیئت مدیره این استراتیژی را مرور خواهند نمود و نظریات شان را تا تاریخ 28 حمل 1398 ارائه خواهند نمود. خانم فضیله عزیزی پیشنهاد نمود تا یک کمیته تخنیکی که شامل ریاست تشبثات کوچک و متوسط، وزارت صنعت و تجارت و اتاق تجارت و صنایع باشد تشکیل گردد تا بالای استراتیژی تشبثات کوچک و متوسط تا هفته دوم ماه اپریل فعالیت نمایند و تا آخر 14 اپریل دومین پیش نویس استراتیژی را تهیه نمایند. برای نهایی سازی این استراتیژی، یک نشست مشورتی دیگر با زنان تجارت پیشه در هفته سوم اپریل برگزار خواهد گردید.

15 زن تجارت پیشه از سکتور های مختلف در این جلسه اشتراک نمودند و نظریات شان در بخش های مشخص را ارائه نمودند. اشتراک کنندگان ازینکه نظریات ایشان درباره این استراتیژی در اولویت قرار داده شده است اظهار خرسندی نمودند و برای حضور در جلسات بعدی مرور استراتیژی ملی تشبثات کوچک و متوسط اظهار علاقمندی نمودند. این اولین جلسه بحث روی استراتیژی ملی تشبثات کوچک و متوسط بوده و بحث روی این استراتیژی با زنان تجارت پیشه ادامه خواهد داشت.