You are currently viewing جلسه مشورتی علامت ساخت زنان افغان

جلسه مشورتی علامت ساخت زنان افغان

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: 19 میزان 1397

مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

بعد از چندی  جلسات در طی ماه های قبل، جلسه مشورتی علامت تجارتی “ساخت زنان افغان” در ھمآھنگی با وزارت صنعت و تجارت بتاریخ ۱۹ میزان ۱۳۹۷ در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برگزار گردید. جلسه تحت رهبری  خانم افسانه رحیمی رئیس هیت مدیره اتاق زنان  با اشتراک ، خانم پرورش اورياخيل، رئيس خدمات انكشاف تجارتي ، اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت زنان، خانم فضیله عزیزی، آمر تشبثات کوچک و متوسط وزارت صنعت و تجارت، ، اعضا و کارمندان اتاق زنان آغاز گردید. هدف ازین جلسه نهایی سازی معیارات، اقلام تولیدی زنان، شرایط اخذ، وظایف کمیته ۳ جانبه و سایر موارد علامت “ساخت زنان افغان” بوده است. در مجموع ۲۱ خانم تجارت پیشه درین جلسه شرکت نموده بودند.

علامت تجارتی ” ساخت زنان افغان” در ماه می سال روان افتتاح گردید و هدف کوتاه مدت ایجاد این علامت تجارتی بلند بردن نمایه محصولات ساخت زنان افغان و بلند بردن سطح فروشات ایشان بوده و هدف طولانی مدت آن افزایش صادرات و اشتغال زایی می باشد. کمیته سه جانبه اتاق تجارت زنان، وزارت صنعت و تجارت و اداره انسا( اداره استندرد های ملی افغانستان) روی عملی کردن این طرح  فعالیت می نمایند.

خانم فضیله عزیزی به نمایندہ گی از وزارت صنعت و تجارت، نطریات خویش را برای معیارهای علامت تجارتی “ساخت زنان افغان” ارائه نمودند و روی غنی سازی این علامت تجارتی و ملی شدن طوریکه همه زنان تجارت پیشه افغان از آن استفاده کرده بتوانند تاکید نمودند.

اشتراک کننده گان نیز در مورد معیاری سازی علامت تجارتی “ساخت زنان افغان” بحث نمودند و نظریات خویش را در مورد معیار های استفاده ازین علامت ارائه نمودند. در اخیر معیار های این علامت تجارتی به مشوره همه اشتراک کنندگان نهایی گردید و مرحله بعدی عرضه علامت تجارتی مذکور توسط مرجع مربوطه به تولیدات و خدمات زنان خواھد بود.

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت برای تحقیق تحت عنوان ” ۱۰ تن متشبث برتر افغانستان” با ۱۳ تن از خانم های تجارت پیشه اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغان مصاحبه نمودند.