You are currently viewing جلسه مشورتی و شبکه سازی اتاق تجارت زنان

جلسه مشورتی و شبکه سازی اتاق تجارت زنان

تاریخ: 17 سرطان 1398

مکان: دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان افغانستان

به ادامه دایر نمودن جلسات مشورتی و شبکه سازی، اتاق تجارت زنان جلسه دیگری را برای اعضا و تعدادی از زنان تجارت پیشه از بانک معلوماتی اتاق تجارت زنان به تاریخ 17 سرطان 1398 در دفتر اتاق تجارت زنان دایر نمود. هدف از دایر نمودن این برنامه ملاقات با زنان تجارت پیشه،آشنایی آنان با شرایط کاندیداتوری در انتخابات هیئت رهبری شال 2019 اتاق تجارت زنان،   لازمات هیئت رهبری و پروسه انتخابات. خانم افسانه رحیمی، رئیس هیئت رهبری اتاق تجارت زنان، خانم منیژه وافق، رئیس عامل اتاق تجارت زنان، خانم پرورش اوریاخیل، رئیس انکشاف خدمات اتاق تجارت زنان، خانم معصومه ابراهیمی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت زنان، بعضی از اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت زنان در ولایات و بیشتر از 25 زن تجارت پیشه در جلسه حضور داشتند.

در نخست، خانم افسانه رحیمی اشتراک کنندگان را به جلسه خوشامدید گفتند. متعاقبا، حضار خودشان را به یکدیگر معرفی نمودند و خانم منیژه وافق درباره اتاق تجارت زنان و اینکه چطور تا حال با مشکلات مبارزه نمود و به اینجا رسید صحبت نمودند. ایشان همچنان درمورد بانک معلوماتی اتاق تجارت زنان یادآوری کردند که معلومات 1200 زن تجارت پیشه دارای تجارت های رسمی رابصورت دقیق جمع آوری نموده است.

سپس خانم وافق در مورد پروسه انتخابات، شرایط و لزومات کاندیداتوری معلومات ارائه نمود. ایشان همچنان در مورد قانون و سیستم انتخابات افزودند که دور اول آن در میان ماه مارچ الی اکتوبر 2017 برگزار گردید. در شروع سال 2018، اولین دفاتر ولایتی در هرات، بلخ، ننگرهار و کندهار افتتاح گردید و از اعضای اتاق انتخاب گردیدند. در نتیجه، 11 تن هیئت رهبری اتاق تجارت زنان در کابل و 20 تن در ولایات دیگر طی یک پروسه شفاف انتخاب گردیدند. به تاریخ 31 دسمبر 2018 قانون جدید تنظیم اتاق ها تغییر نمود.

وزارت صنعت و تجارت شرایط جدید کاندیداتوری را ترتیب نمودند و نظر به این قانون همه اتاق ها باید شرایط جدید را دنبال نمایند. فیس کاندیداتوری در کابل به 30000 افغانی و در ولایات به 10000 افغانی  افزایش یافت. بر علاوه هر یک از کاندیدان باید تاییدی 5 تن از اعضای اتاق تجارت زنان را با خود داشته باشند.

ایشان شرایط را چنین شرح دادند:

 • کاندید باید شهروند افغانستان باشد
 • کاندید باید به قانون اساسی کشور احترام بگذارد
 • کاندید نباید مجرم باشد
 • کاندید باید تحصیلات عالی و یا 5 سال تجربه در تجارت خویش داشته باشد
 • کاندید باید جواز تجارتی داشته باشد
 • کاندید باید با زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد

همچنان خانم وافق در مورد صلاحیت و مکلفیت های هیئت رهبری اتاق تجارت زنان نکات ذیل را یادآور شدند:

 • هیئت رهبری در رده دوم صلاحیت تصمیم گیری در امور اتاق تجارت زنان را دارند
 • هر دو ماه یک ملاقات برای بحث روی استراتیژی ها، پالیسی ها، و پلان فعالیت های اتاق تجارت زنان دایر می نمایند
 • حق تصمیم در مورد استخدام نمودن کارمندان دارند
 • نمایندگی از اتاق تجارت زنان در هر سطح
 • جذب و جذب حمایت مالی، پشتیبانی مالی و فنی، عضویت

سپس، خانم وافق در مورد پروسه انتخابات صحبت کردند. گام اول راجستر نمودن است و پس از آن کاندیدان در روز انتخابات سخنرانی خواهند کرد. در ابتدای انتخابات نامزدها باید خود را معرفی کنند؛ پس از آن، نامزدها باید طرح های خود را معرفی کنند و باید از طریق AWCCI به مزایایی که زنان زنانه می توانند به آنها بدهند، به همه می گوید. کارت عضویت AWCCI می تواند به عنوان یک کارت رای گیری مورد استفاده قرار گیرد. در روز انتخابات، هر کس می تواند از 1 تا 15 رای دهد. یک رئیس و 3 معاون خواهند بود که بعد از انتخابات، انتخاب خواهند شد. در پایان، خانم وافق با پاسخ دادن به پرسش ها اعضائی که می خواستند خودشان را کاندید کنند را تشویق نمود.

سپاس از بانک بین المللی افغانستان، تمویل کننده پیشگام اتاق تجارت زنان در سال 2019