جلسه همکاری بین اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان و ولایت بلخ برگزار شد