You are currently viewing جلسه هیت رهبری اتاق تجارت زنان با جلالتمآب رئیس جمهور کشور و بانوی اول

جلسه هیت رهبری اتاق تجارت زنان با جلالتمآب رئیس جمهور کشور و بانوی اول

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: 10-8 جدی 1397

مکان: کاخ ریاست جمهوری

 

جلسه هیت رهبری اتاق تجارت زنان از کابل، هرات، کندهار، بلخ و ننگرهار با جلالتماب ریس صاحب جمهور و بانوی اول امروی 10 جدی 1397 مطابق 31 دسمبر 2018 در ارگ برگزار گردید.

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان که در جلسه 41 شورای عالی اقتصادی به تاریخ 22 حوت 1395 برای سه سال منظور گردیده بود، امروز بعد از گزارش و فعالیت هاییکه اطمینان ریس صاحب جمهور از لحاظ استمرار مالی اتاق زنان حاصل گردید ایشان هدایت دادند تا طی یک حکم جدید اتاق زنان منظوری دایمی حاصل نماید.

اتاق زنان نکات ذیل را پیشنهاد نمود که همه از جانب ریس صاحب جمهور قرار ذیل هدایت داده شد:

  1. پیشبرد کار علامت تجارتی "ساخت زنان افغان" و همآهنگی در تطبیق پروژه صنایع خلاق - هدایت ریس صاحب جمهور بسیار واضح بود که کار این علامت را اتاق زنان پیش ببرد و وزارت محترم صنعت تجارت بودجه پروژه صنایع خلاق را در همآهنگی با اتاق زنان به شورای عالی اقتصادی پیشکش نمایند.
  2. تخصیص 5 الی 10 قرارداد سالانه به شرکت های مربوط زنان جهت تطبیق 5% ارجحیت - هدایت ریس صاحب جمهور این بود تا اداره محترم تدارکات ملی موضوع را پیگیری نمایند و زنان به اتحادیه های تنظیم شوند تا در گرفتن قرار داد ها بتوانند اطمینان دهند و حکومت در زمینه همکار است.
  3. تعلق گرفتن فعالیت مارکیت های زنانه در سطح کشور به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تا آنها را بتوانند به مراکز فعالیت های مبدل کنند - هدایت ریس صاحب جمهور به اتاق زنان این بود تا یک طرح واضح را اماده و پیشکش نمایند دولت حاضر است همه را به دسترس زنان قرار دهند تا فعالیت های واقعی اقتصادی نموده برای خود و سایر زنان اشتغال زایی نمایند.

در اخیر لوح تقدیر که برای جناب ریس صاحب جمهور و بانوی اول منحیث بنیانگذران واقعی اتاق تجارت زنان تهیه گردیده بوده اهداء شد و خانم منیژه وافق یک بسته بندی جدید و ارزش افزایی میوه خشک که توسط شرکت رومی عضو هیت مدیره اتاق کار شده بود به جناب محترم ریس جمهور نشان داده شد.