You are currently viewing حمایت شوهر باعث پشرفت خانم می شود

حمایت شوهر باعث پشرفت خانم می شود

یک بانوی افغان با همکاری شوهرش توانسته است که در عرضه خدمات تکنولوژی پیشتاز شود. فخریه ممتاز که هشت سال پیش شرکتی را بنام ممتاز هاست ایجاد کرد، میگوید که فعالیت های شرکت اش فراتر از افغانستان نیز گسترش یافته است