خبر نامه ۲۰۱۸

خبرنامه ماه دسمبر
 • منظورى دایمى اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان از طرف رئیس جمهور کشور
 • آموزش تجدیدى و پلان گذارى براى سال 9102 اتاق تجارت زنان افغانستان
 • انتخابات هیئت مدیره شویک(شوراى زنان متشبث اتاق سارك)
 • دیدار هیئت رهبرى اتاق تجارت زنان با سفیر افغانستان در استرالیا
 • اتاق تجارت زنان افغانستان جزفامیل اتاق تجارت جهانى گردید
 • امضاى تفاهمنامه میان اتاق تجارت زنان افغانستان و غضنفر بانک
 • اشتراك اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در پانزدهمین اجلاس جهانى تجارتى تشبثات
 • کوچک و متوسط ایجاد همکارى ها از طریق سلسله ارزش هاى جهانى
 • جشنواره تندیس بی بی خدیجه
 • بازار بانوان بلخ
 • دوره آموزشی تدارکات ملی برای زنان تجارت پیشه در اتاق تچارت زنان افغانستان
 • جلسه آگاهی دهی مالیات توسط مالیه دهنده گان متوسط در اتاق تجارت زنان افغانستان
 • اشتراک اتاق تجارت زنان در نشست بین المللی ژینو
 • اشتراک اعضای اتاق تجارت زنان افغانستان در نمایشگاه حلال در استانبول ترکیه
خبرنامه ماه نومبر
خبرنامه اکتوبر
 • آموزش و پالن گذاری با دفاتر اتاق زنان در مراکز زون ها
 • افتتاح عالمت تجارتی “ساخت زنان افغان”
 • امضای تفاهمنامه فی مابین وزارت صنعت و تجارت و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
 • اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با شاروالی کابل تفاهمنامه را امضاء کرد
 • جمعه بازار ها و سایر برنامه های اتاق مطابق به الیحه شاروالی میباشد.
 • نمایشگاه بازار روز در دانشگاه کابل
 • اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در کنفرانس منطقوی توانمندسازی زنان افغان در قزاقستان و
 • امضای دو تفاهمنامه ای همکاری با اتاق تجارت قزاقستان و شورای ملی زنان تجارت پیشه قزاقستان
 • افتتاح اولین پارک صنعتی زنان افغان
 • تحقیق شناسایی موانع حقوقی در مسیر تقویت اقتصادی زنان افغانستان در 5 ولایت توسط دفتر مشورتی آپاما و
 • حمایت اتاق تجارت زنان
خبرنامه سپمبر
خبرنامه آگست
 • دیدار هیئت اتاق تجارت زنان افغان از پارک صنعتی زنان ALEAP حیدر آباد، هند
 • مجمع عمومی اضطراری اتاق تجارت و صنایع زنان جهت انتخاب سه تن
 • اعضای هیئت مدیره کمبود-عملی کردن دیموکراسی و مدیریت شفاف
 • به تعقیب افتتاح رسمی فعالیت ها، دفتر فزیکی اتاق تجارت زنان در زون شرق-ننگرهار فعال گردید
 • آموزش و پالن گذاری با دفاتر اتاق زنان در مراکز زون ها
  افتتاح عالمت تجارتی “ساخت زنان افغان”
 • امضای تفاهمنامه فی مابین وزارت صنعت و تجارت و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
 • اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با شاروالی کابل تفاهمنامه را امضاء کرد
 • جمعه بازار ها و سایر برنامه های اتاق مطابق به الیحه شاروالی میباشد.
خبرنامه جولای
خبرنامه جون
 • اتاق تجارت زنان گزارش تحقیق را نشر کرد
 • دفتر فزیکی اتاق تجارت زنان زون غرب-هرات افتتاح گردید
 • جمعه بازار اتاق تجارت زنان بطور منظم برگزار گردید
 • پاتاق تجارت زنان بخش سوم کتاب معلوماتی اعضاء را نشر کرد
 • با مرکز زنان پوهنتون امریکایی افغانستان در برگزاری دومین کنفرانس بین المللی
 • اقتصادی زنان
 • همکاری نمود
 •  آموزش و پالن گذاری با دفاتر اتاق زنان در مراکز زون ها
 • هئیت مدیره و مدیران از چهار والیت از جمله هرات، مزار ، کندهار و ننگرهار در یک برنامه سه روزه
 • آموزش و پالن گذاری برای دفاتر شان اشتراک نمودند.
 • افتتاح عالمت تجارتی “ساخت زنان افغان”
 • وزارت صنعت و تجارت و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان از روز جهانی ثبت ملکیت های فکری
 • با افتتاح نمودن عالمت تجارتی “ساخت زنان افغان” و پروژه خالق تجلیل بعمل آوردند.
 • امضای تفاهمنامه فی مابین وزارت صنعت و تجارت و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
 • هدف از امضاء این تفاهمنامه همکاری استراتیژیک میان وزارت و اتاق زنان و گرفتن یک اتاق در چهار
May Newsletter
خبرنامه آپریل
 • رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با صدای آمریکا مصاحبه نمود
 • اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در جلسه شورای عالی اقتصادی اشتراک کرد
 • اولین دور برنامه آموزشی برای نو آغاز تجارت برگزار گردید
 • انتخابات هئیت مدیره زون شرق-ننگرهار انتخاب گردیدند