هیئت مدیره ننگرهار ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸

جمیله سادات

عضو هیئت مدیره

شهلا شایق

عضو هیئت مدیره

شریفه احمدزی

عضو هیئت مدیره

سوله صافی

عضو هیئت مدیره

مهتاب ملکزی

عضو هیئت مدیره