هیئت مدیره ۲۰۱۷ - ۲۰۱۹

مریم جامی

عضو هیئت مدیره

سوسن بهبود زاده

عضو هیئت مدیره

لینا شفق

عضو هیئت مدیره

ژیلا حبیبی

عضو هیئت مدیره

رومینه عثمانی

عضو هیئت مدیره