You are currently viewing دومین بحث گروهی متمرکز با زنان در صنایع دستی تحقیق فرهنگ ، جنگ و زنان

دومین بحث گروهی متمرکز با زنان در صنایع دستی تحقیق فرهنگ ، جنگ و زنان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان سومین جلسه بحث متمرکز گروهی تحقیق فرهنگ، جنگ و زنان را در همکاری با مرکز یوک آر آی جی سی آر اف جندر، عدالت و امنیت را بتاریخ ۱۹ عقرب سال 1399 در رضایی سنتر، دوکان قالین فروشی پازریک در پل سرخ  کابل برگزار گردید .  در این بحث گروهی  متمرکز ، پنج خانم تجارت پیشه ناحیه سیزدهم و ناحیه هفتم از سکتور  صنایع دستی  مانند گل دوزی ، خامکدوزی و قالین اشتراک نمودند.

این جلسه  با  معرفی اشتراک کننده گان آغاز و به تعقیب ان ، خانم زینب یوسفی ، مسئول تحقیق اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  معلومات مختصر در مورد پروژه و این بحث  ارائه نمود. بعدا اشتراک کننده گان نظریات خویش را با یکدیگر شریک نمودند و روی موضوعات مختلف توافق نظر داشته بحث را پایان بخشیدند.