دومین نشست رهبران سکتور خصوصی افغانستان قطعنامه مشترک اتاقها و سکتور خصوصی

دومین نشست رهبران سکتور خصوصی تحت عنوان (پاسخ سکتور خصوصی به ویروس کرونا) به روز چهارشنبه مؤرخ ٤ ثور سال ١٣٩٩ مطابق به ٢٢ ماه اپریل سال ٢٠٢٠ میلادی از ساعت ٠٠:٠٢ الی ٠٠:٠٥ بعد از ظهر بصورت آنلاین از طریق ویدیو کنفرانس توسط اتاق تجارت بین المللی و اتاقهای ملی کشور، در همکاری با مؤسسه حرکت دایر شد. در این نشست اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت بین المللی در افغانستان، اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، اتاق صنایع ومعادن افغانستان، اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان، اتاق پیشه وران ودوکانداران افغانستان، اتاق زراعت ومالداری افغانستان، اتاق تجارت وصنایع جرمن‐افغان و موسسه حرکت شرکت نموده بودند بعد از بحث های همه جانبه پیرامون موضوعات شامل اجندا، روی مواد ذیل بصورت متحد توافق نمودند: