You are currently viewing دومین نشست ملی تشبث زنان توسط اتاق تجارت زنان افغانستان

دومین نشست ملی تشبث زنان توسط اتاق تجارت زنان افغانستان

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: ۳۰ عقرب ۱۳۹۸

مکان: هوتل کابل سرینا

نشست ملی تشبث زنان برای اولین بار با ابتکار معینیت تجارتی وقت تحت رهبری محترم کامله صدیقی به همکاری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برای تجلیل از روز بین المللی تشبث زن در هوتل کابل سرینا با حضور اراکین بلند پایه دولتی و سکتور خصوصی چون وزرا محترم وزارت امور زنان، وزارت معادن و پطرولیم و وزارت ترانسپورت و نمایندگان اداره تدارکات ملی برگزار گردید. هدف از برگزاری این برنامه شناسایی متشبثین برتر، تشخیص چالش ها و فرصت های کسب و کار برای زنان در ۱۲ ولایت کشور بود.

اینبار دومین نشست ملی تشبث زنان به رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به تاریخ ۳۰ عقرب ۱۳۹۸ در هوتل کابل سرینا با حضور بیشتر از ۲۰۰ زن تجارت پیشه از ۲۰ ولایت کشور تدویر گردید. این برنامه به تعقیب برنامه سال گذشته برای تطابق تجارتی میان زنان تجارت پیشه ولایات، معرفی فرصت های رشد تجارت های آنها و شبکه سازی میان آنان برگزار گردید. در ضمن، گفتمان میان مقام های دولتی و سکتور خصوصی، کار های گروهی روی موضوعات تجارتی و نمایشگاه نیز ترتیب گردید.

در این برنامه، خانم سپوژمی وردک، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، خانم آمنه احمدی، رئیس عمومی عواید وزارت مالیه، خانم شهرزاد ایرجی، سفیر آغا خان، خانم نرگس نهان وزیر اسبق وزارت معادن و پطرولیم، آقای عبدالقدیر بهمن، رئیس اتاق تجارت بین المللی، خانم کامله صدیقی، معین تجارتی اسبق وزارت صنعت و تجارت و بنیانگذار گروپ شرکت های کاویان، اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت زنان و بیشتر از ۲۰۰ زن تجارت پیشه از ولایات مختلف کشور حضور داشتند.

در نخست برنامه با آیات چند از قرآن عظیم الشان آغاز گردید و در ادامه خانم منیژه وافق، رئیس و یکی از بنیانگذار اتاق تجارت زنان با معرفی برنامه، اهداف اصلی برگزاری دومین نشست ملی تشبث زنان را بازگو نمودند. سپس خانم سپوژمی وردک در جریان صحبت هایشان از برگزاری این برنامه تقدیر به عمل آوردند و در مورد برنامه گفتند که اتاق تجارت زنان افغانستان همواره برای پیشرفت و تقدیر زنان تجارت پیشه فعالیت نموده است و این نشست نیز یکی از اقدام های موثر اتاق برای شناسایی و شبکه سازی میان زنان میباشد. به تعقیب ایشان، خانم شهرزاد هیرجی، سفیر آغا خان به هیئت رهبری و اجرائیه اتاق تجارت زنان برگزار نمودن برنامه را تبریک عرض کردند و در ادامه فعالیت های مرتبط بنیاد آغا خان را در ولایات مختلف افغانستان تشریح نمودند.

در بخش دوم برنامه، گفتمان “رمز موفقیت” با حضور خانم آمنه احمدی، خانم نرگس نهان، خانم کامله صدیقی و خانم خواگه کاکر تنظیم گردید. در این بخش هر یک از اعضای گفتمان داستان موفقیت، چالش ها و پیشنهادات شان برای زنان را شریک ساختند.

در بخش سوم برنامه، نهاد های همکار اتاق از جمله، برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان انکشاف روستایی، شبکه آغا خان، غضنفر بانک، و کمک بلاعوض برنامه انکشاف سکتوری زنجیره ارزش باغداری به حضار ارائه گردید. این سیمینار ها در ارتباط یا خدمات برای زنان و فعالیت های نهاد ها در ولایات افغانستان بودند.

در بخش چهارم برنامه دو ورکشاپ موازی در نظر گرفته شده بود. یک ورکشاپ تحت عنوان بازاریابی و ورکشاپ دیگری تحت عنوان مدیریت تجارت تدویر گردید. در بخش بازاریابی خانم پرورش اوریاخیل، رئیس خدمات انکشاف تجارتی اتاق تجارت زنان تسهیل کننده بودند، خانم محسنه ثاقب، رئیس شرکت صنایع دستی جامه ثاقب و عضو هیئت مدیره اتاق و خانم کامله صدیقی، رئیس گروپ شرکت های کاویان پرزنتیشن هایشان را در ارتباط به بحث های مرتبط ارائه نمودند.

در بخش مدیریت تجارتی خانم منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت زنان تسهیل کننده ورکشاپ بودند و خانم زهرا سروری، رئیس مکتب رویش و عضو هیئت مدیره اتاق و آقای مصور عظمی، از شرکت خدمات مشورتی و تفتیش مالی رومن سم پرزنتیشن بحث های مرتبط را ارائه نمودند. سپس برای آشنایی و معرفت همه زنان حاضر در تالار با یکدیگر، هر یک از اشتراک کنندگان از خودشان و تجارت شان را نام بردند.

در کنار نشست ملی تشبث زنان، یک نمایشگاه از تولیدات زنان متشبث افغان از کابل و ۲۰ ولایت افغانستان و نهاد های همکار تنظیم گردیده بود که برای حضار از آغاز تا انجام برنامه باز بود. در اخیر خانم اوریاخیل پرزنتیشن علامت تجارتی “ساخت زنان افغان” را ارائه کردند. برنامه با شبکه سازی میان زنان و صرف طعام چاشت ختم گردید.
با اظهار سپاس از برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان انکشاف روستایی و شبکه آغا خان برای آوردن زنان از ولایات برای بخش نمایشگاه نشست ملی تشبث زنان. با تشکر از بانک بین المللی افغانستان، تمویل کننده مالی پیشگام اتاق تجارت زنان و این برنامه، شرکت مخابراتی روشن، تمویل کننده توانمند سازی اقتصادی زنان، تمویل کنندگان نقره ای برنامه (نتلنکس لمیتید، غضنفر بانک، و شرکت بین المللی ریگسو) و همکار تخنیکی برنامه گروپ شرکت های کاویان.