You are currently viewing دیدار اتاق تجارت و صنایع زنان زون شرق با پروژه چمپ

دیدار اتاق تجارت و صنایع زنان زون شرق با پروژه چمپ

مورخ: ۱۳۹۸/۶/۲۷
روز: چهارشنبه
مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
خانم سعدیه عمرخیل، آمر زون اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان- زون شرق به روز چهارشنبه ۲۷سنبله ۱۳۹۸ با مسئول اداره چمپ در دفتر اتاق تجات زنان دیدار نمود. آقای نقیب الله شهاب، مسئول پروژه چمپ راجع به فعالیت های پروژه چمپ صحبت نمودند. ایشان افزودند که پروژه چمپ USAID در سال ۲۰۱۰ میلادی فعالیت های خود را در افغانستان آغاز نموده است که در شروع در بخش های میوه جات و باغ سازی و صادرات فعالیت وکمک نموده است.

آقای شهاب همچنان بیان داشتند که دفتر چمپ یک فرصت خیلی خوب را برای زنان تجارت پیشه ارائه نموده است. این نهاد با آنعده از تجارت پیشه های زن که در بخش تولیدات لبنیات فعالیت می نمایند یا میخواهند فعالیت را آغاز نمایند ۷۰٪ کمک مالی میکند و با مردان که در این بخش فعالیت دارند۵۰٪ کمک مالی میکند.

آمر زون شرق اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان فعالیت هاي پروژه چمپ را تقدیر نمود و خانم های که در بخش متذکره تجارت دارند یا میخواهند تجارت آغاز نمایند دعوت نمود تا از این فرصت استثنایی مستفید شوند.