You are currently viewing دیدار اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب با والی ولایت هرات

دیدار اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب با والی ولایت هرات

تاریخ: ۶ حمل ۱۳۹۸

مکان:  سالن کنفرانس مقام ولایت هرات

رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب ، اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت زنان در زون غرب و جمعی از بانوان متشبث عضو اتاق با محترم عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات امروز سه شنبه مورخ ۶ حمل  ۱۳۹۸ را در دفتر کاری ایشان ملاقات نمودند. در این دیدار بانوان متشبث و اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب  حمایت و همکاری های متداوم مقامات دولتی و فعالین سکتور خصوصی را در راستای توسعه این نهاد و تشبثات بانوان مهم و جدی خواندند.

خانم مریم جامی الاحمدی رئیس زون غرب اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان که از بی توجهی به انکشاف اقتصادی بانوان تجارت پیشه در سالیان اخیر اظهار تاسف نمودند، با اشاره به بستر های مناسب جهت فعالیت های اقتصادی زنان در این ولایت، از مقام محترم ولایت هرات  تقاضا نمود تا حمایت های شان از زنان را بیشتر سازند.

بگفته خانم جامی، با وجودی که  از يكسال بدينسو اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  در هرات فعاليت دارد، اما اقدام بنیادی بخاطر حمایت از بانوان متشبث انجام نشده است. زنان شرکت کننده در این نشست از حمايت رئيس جمهور از بانوان متشبث ابراز قدرداني نمودند و خواهان افزایش مشارکت زنان در ساختار ادارات دولتی گردیدند. در این میان مشکلات زنان تجارت پیشه در مارکیت خدیجه الکبری نیز به بحث گرفته شد.

محترم والی هرات با بیان این مطلب که به توانمندی زنان باور دارم، بخاطر رسیده گی به مشکلات بانوان متشبث وعده همکاری داد. در پایان این نشست زنان تجارت پیشه با اهدای تحفه از تولیدات بانوان از حمایت ها و تشویق های آقای رحیمی قدردانی نمودند.