You are currently viewing دیدار با والی جدید ولایت ننگرهار

دیدار با والی جدید ولایت ننگرهار

 به تاریخ ۲۹ سنبله اتاق تجارت زنان ۱۳۹۹با محترم  ضیا الحق امرخیل والی ننګرهار ملاقات نمودند. دراین جلسه روی موضوعات اتی بحث صورت گرفت:

  • درحالت کرونایی که همه کارخانه ها بسته بود و هیچ کس کار وفعالیت نمیکرد ما توسط دولت ومستوفیت جریمه شدیمکه مبلغ بیسیار زیاد است بنا براین ما خواستار بخشودن یا کاهش این جرمانه ها هستیم .
  • منطقه پارک صنعتی که توسط ریس جمهور ووالی ان وقت به خاطر فابریکه های زنان در نظر گرفته شده بود چون که ان ساحه از شهر دور است و زنان نمیتوانند درانجا فعالیت بکنن بنا بر این خواسته ما این است که زمینی که در نزدیکی شهر موقیعت داشته باشد به ما بدهد
  • در نمایشګاهای داخلی و خارجی به زنان تاجر باید فرصت داده شود و همچنان در جذب دونر ها به ما توجه بیشتر صورت گیرد.