You are currently viewing راپور بالای نمایشگاه تجلیل از روز بین المللی زن و پیشواز بازار نوروز

راپور بالای نمایشگاه تجلیل از روز بین المللی زن و پیشواز بازار نوروز

تاریخ: 14-16 مارچ مطابق  23-25 حوت سال 1396

محل: باغ بابر

برنامه هماهنگی مشترک برای تجلیل از روز بین المللی زن و پیشواز سال نو در باغ بابر براه اندخته شد که این هماهنگی توسط وزارت احیا و انکشاف دهات (ARDEP)، وزارت تجارت و صنایع زنان افغانستان، مرکز زنان/ پوهتنون آمریکایی در افغانستان و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برای سه روز در باغ بابر برگزار گردید. در این برنامه مقامات دولتی از جمله وزیر احیا و انکشاف دهات آقای مجیب الرحمن کریمی، معین وزارت امور زنان خانم نبیلا مصلح، رئیس انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنایع خانم الهه شاهین، رئیس اجرائیه مرکز زنان پوهنتون امریکایی افغانستان خانم نادیه بهبودی، رئیس و یک تن از موسسین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان خانم منیژه وافق، متشبثین و رسانه ها اشتراک داشته اند.

برنامه توسط تلاوت ایات قرانکریم و پخش سرود ملی کشور آغاز گردید. بعد آقای مجیب الرحمن کریمی تمام اشتراکین را خوش امدید گفت و افزود که امروز در بازار نوروزی 130 شرکت خانم های تجارت پیشه اشتراک کرده اند. که 80 آنها از مناطق روستایی و 50 دیگر انها مربوط کابل میشود. او همچنان گفت که هدف از برگزاری همچو نمایشگاه ها ایجاد فرصت ها است برای تجارت خانم ها. وزارت زراعت همیشه کوشش کرده که به تولیدات خانم ها در داخل و خارج بازاریابی کند که به این طریق اقتصاد خود را بسازد.

خانم نبیله مصلح در سخنان خویش گفت که این یک هماهنگی بسیار خوب است بین وزارت زراعت، وزارت تجارت، مرکز زنان در پوهنتون امریکایی در  افغانستان و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و امید است که وزارت امور زنان نیز در اینده در این هماهنگی شریک شود. او افزود که زنان نقش مهم در انکشاف اقتصاد کشور دارند و باید محیط سالم برای زنان شاغل مساعد شود. به اساس این نمایشگاه ما شاهد حضور مستقیم زنان در رشد اقتصادی کشور خواهم بود. او همچنان گفت که باید برای خانم ها سهولت اموزش، بازاریابی در داخل و خارج از کشور برای تولیدات شان، باز بودن دروازه های بازار خانم ها برای مردان و ارتباط بین شهر و دهات باید وجود داشته باشد.

خانم الهه شاهین گفت که این جای بسیار خوشی است که همه ما یکجا شدیم کار میکینم که دستآورد خوبی داشته باشیم. ریاست انکشاف صادارت وزارت تجارت کار میکند تا شما را به مارکیت های جهان وصل کند. همچنان ما بالای استراتیژی براند کار میکنیم. وزارت تجارت بالای علامت تجارتی یا تریدمارک برای زنان کار میکند تا بدین طریق تولیدات شان به نام خود شان به جهان معرفی شود که ساخت زن افغان.

خانم نادیه بهبودی در سخنان اش همچنان بالای توانمند سازی اقتصادی زنان تاکید کرد و نقش انها در انکشاف اقتصادی کشور مهم دانست. او همچنان گفت که گرچه خانم ها در محیط کاری به مشکلات زیادی روبرو میشوند از جمله ناامنی، ازار جنسی وغیره مگر پیش میرود و زحمت میکشند.

خانم منیژه وافق در سخنان اش راجع به نقش خانم ها در سکتور خصوصی صحبت کرد. او گفت گرچه چهار سال میشود که ما منحیث لید فعالیت کردیم و یک سال است که تحت نام اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان فعالیت می نمائیم دست آورد ها و همکاری های خوبی داشتیم. ما سال قبل به همکاری وزارت احیا و انکشاف دهات کمپاین برای تجارت زنان در این وزارت به راه انداختیم. که امیدوار هستم ادامه پیدا کند. همچنان زنان فعالین اقتصادی افغانستان هستند. که این فعالیت ها روی سحنه نیستند تلاش ما این است که این فعالیت ها را به سحنه بیاوریم و انها را تجار خودشان بسازیم.

ما یک دستاورد کلان داریم که به اساس تفاهمنامه که به اداره تدارکات ملی امضاء کردیم، 5 % ارجیحت در طرزالعمل های تدارکات ملی به قرارداد های خانم ها داده خواهند شد. همچنان ما تفاهنامه ها را به ادارات دولتی و غیر دولتی امضاء کردیم از جمله اداره استندرد های ملی، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، ریاست صنایع دستی وزارت تجارت و صنایع، شاروالی کابل،  بانک بین المللی افغانستان و کمپنی مخابراتی روشن.به اساس تفاهنامه با شاروالی کابل جمعه بازار های دایمی در دو پارک های مکروریان اول و سوم ایجاد خواهیم کرد. و این جمعه بازار ها به اساس ولایات برگزار خواهند شد مثلا جمعه بازار پروان، جمعه بازار ننگرهار، جمعه بازار هرات، مزار، لوگر وغیره.

بعد از این وزیر صاحب زراعت آقای مجیب رحمن کریمی، خانم نیبلا مصلح، خانم الهه شاهین، خانم منیژه وافق، متشبثین با حضور رسانه ها برنامه را توسط قطع نوار افتتاح کردند و برای خوشبختی کشور دعا کردند.

20 شرکت های خانم های متشبث که عضویت اتاق تجارت و صنایع زنان دارند، تولیدات خویش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. تمام آنها در این روز ها از فروشات خوب لذت بردند.

خانم پرورش اوریاخیل رئیس انکشاف خدمات تجارتی با همکاری خانم فرشته سروری هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و دیگر همکاران اتاق در این روز ها تطابق تجارت با تجارت را نیز تسیهیل نمودند. هدف از تطابق تجارت با تجارت آشنائی تجارت خانم ها و تولیدات شان به یکدیگر هستند همچنان ارتباط تجارتی بین شان در اینده ایجادد گردد