زهرا سروری

ماستر روابط بین الملل از دانشکاه کاتب، داری 10 سال تجربه کاری در بخش های تدریس در مکتب و دانشگاه ، ماستر ترینری و هماهنگی ، اکنون موسس و رئیس مکتب خصوصی رویش، مهارت در مدیریت، هماهنگی و تدریس