ساخت زنان افغان

اقدام لیبل نمودن علامت تجاری “ساخت زنان افغان” بر روی تولیدات زنان افغانستان، زمینه فعالیت و رشد را برای زنان تجارت پیشه افغان که در آغاز تجارت با فشار های اجتماعی و تابو های فرهنگی رو به رو میشوند، مساعد میسازد. این مفکوره ابتداء توسط زنان متشبث که خواهان صادرات بودند پیشنهاد گردید و بعد شامل پلان عملکرد توسعه تشبثات کوچک و متوسط وزارت صنعت و تجارت در سال توسط ریس جمهور داکتر اشرف غنی در کنفرانس افتتاحیه برنامه پروموت ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۴ نیز توسط ریس جمهور منحیث ۲۰۱۶ منحیث یک طرح پیشکش گردید و در کنفرانس بروکسل در سال یک کار عملی و اساسی و همکاری جهت صادارت و بازاریابی برای تولیدات زنان افغان پیشنهاد گردید. بالاخره در برنامه با اولویت ملی توانمندسازی اقتصادی زنان تحت جز ششم آن “صنایع خلاق” شامل گردید.