You are currently viewing سومین جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با شرکت مشوره دهی Real Expert با اشتراک عده از زنان تجارت پیشه کابل و چند ولایت

سومین جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با شرکت مشوره دهی Real Expert با اشتراک عده از زنان تجارت پیشه کابل و چند ولایت

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: 13 جنوری 2021

 

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ادامه جلسات خویش با شرکت مشوره دهی Real Expert سومین جلسه زوم آنلاین را با شرکت مشوره دهی Real Expert در بخش مواد غذایی برگذارنمود. شرکت مشوره دهی Real Expert که قبلا تفاهمنامه ارایه خدمات به زنان تجارت پیشه را با اتاق امضا نموده اینبار اتاق تجارت و صنایع زنان جلسه را جهت افزودن معلومات زنان تجارت پیشه در مورد ستندرد های بین المللی بخش مواد غذایی شرکت Real Expert با اشتراک یک تعداد زنان تجارت پیشه از ولایات مختلف مانند هرات 5 نفر. بادغیس یک نفر. فراه 5 نفر. کابل 10 نفر. کندهار 2 نفر. دایکندی 1 نفر برگذار نمود.

 

شرح این خدمات توسط محترم نویدالله مهمند رئیس شرکت مشوره دهی Real Expert صورت گرفت. موضوعات امروز شامل موارد ذیل بود:

 

  1. سیستم مدیریت مصئونیت مواد غدایی
  2. معرفی مسونیت مواد غذایی
  3. فواید ISO 22000
  4. پروسه پیاده سازی RECS بشکل استندرد

 

در اخیر محترم مهمند به سوالات مطرح شده توسط اشتراک کنندگان جلسه پاسخ ارایه نمودند.