سونا محمودی

لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه بلخ، دارای 4 سال تجربه کاری در بخش های ترینری، مشاوریت، هماهنگی و اکنون رئیس شرکت تجارتی رومی، مهارت در مسایل حقوقی و جندر