You are currently viewing صورت جلسه بین موسسه HELP و اتاق تجارت و صنایع زنان

صورت جلسه بین موسسه HELP و اتاق تجارت و صنایع زنان

تاریخ:  دوشنبه ۴ سنبله ۱۳۹۸

مکان:  اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب، هرات

روز دوشنبه مورخ ۱۱ سنبله مطابق به ۲ سپتمبر ۲۰۱۹ جلسه ای بین اعضای بورد اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب، هرات و مسیولین موسسه  HELP برگزار گردید. در این جلسه آقای ذبیح الله منیب، آقای محمد علی سروش از موسسه هلپ، خانم مریم جامی الاحمدی، خانم رومینا عثمانی، خانم صفیه محیطی، خانم فریده مهیار و بانو نسیم گل عزیزی از اتاق تجارت و صنایع زنان حضور داشتند. هدف از برگزاری جلسه بحث و گفتگو در مورد طرح پیشنهادی ساخت تعمیر و تاسیسات مرکز تجارتی برای بانوان در منطقه مرزی اسلام قلعه بوده است. محترمان آقای منیب و آقای سروش در ابتدا در مورد این طرح و کانسپ نوتی که به یکی از موسسات تمویل کننده تقدیم گردیده بود صحبت نمودند. این طرح شامل ایجاد و ساخت یک تعمیر تجارتی برای فروش محصولات خانم هایی که تولیدات و صنایع دستی دارند خواهد بود که در منطقه مرزی اسلام قلعه در آینده نزدیک قرار است احداث شود. این مرکز برای بانوان تجارت پیشه زون غرب بوده و بانوان علاقه مند می توانند بعد از احداث این مرکز تولیدات خویش را در این مرکز به فروش رسانده علاوه بر آن از برنامه های ظرفیت سازی و نمایشگاه هایی که در این مرکز برگزار خواهد گردید مستفید می شوند.

اشتراک کنندگان جلسه در مورد موضوعات در ارتباط به طرح بحث و گفتگو نمودند از جمله:

  • اسناد سازمانی مرتبط با پروژه: در زمینه اخذ زمین، طرزالعمل برای مستفیدین، ساختار تشکیلاتی مدیریت مرکز تجارتی
  • ساختار سازمانی و اداری بعد از ساخت تعمیر: اتاق تجارت و صنایع زنان ساختار تشکیلاتی مدیریت این مرکز تجارتی را ترتیب خواهد نمود و این مرکز شاخه ای از اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در منطقه سرحدی اسلام قلعه خواهد بود.
  • احتمال تطبیق ایده احداث مرکز تجارتی در منطقه مرزی: موسسه هلپ تجربه در حدود ۱۲ سال کار در بخش فن و حرفه در منطقه مرزی اسلام قلعه دارد. اتاق تجارت و صنایع زنان نیز در چند روز آینده برنامه بازرسی از بانوان منطقه مرزی را آغاز خواهد نمود. زمین های ادارات مربوطه را با همکاری اداره مستقل اراضی کروکی تا زمین مورد نیاز که از لحاظ موقعیت جغرافیایی و میزان دسترسی بانوان به آنجا میسر باشد انتخاب می نماید.
  • پل ارتباطات میان دو نهاد: اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب به عنوان بخش ولایتی اتاق مرکزی هماهنگی این برنامه را بر عهده خواهد داشت.
  • مساحت و مالکیت زمین مورد نیاز: در منطقه مرزی اسلام قلعه طبق بررسی اتاق تجارت و صنایع زنان از اداره اراضی زمین های ملکیت ریاست اراضی، ریاست حج و اوقاف، گمرک وجود دارد و بعد از کروکی و بازدید از منطقه توسط نمایندگان ریاست اراضی اتاق تجارت و صنایع زنان و موسسه هلپ زمین مورد نظر انتخاب می گردد. موقعیت زمین نظر به دسترسی خانم ها تعیین شود و تجارت برای خانم های دو طرف مرز باشد.  در صورتی که ادارات مربوطه زمین در نقطه مناسبی نداشتند برای اختصاص زمین از مردم منطقه باید کمک بخواهند.
  • مدیریت و نظارت مرکز: اتاق تجارت و صنایع زنان مسئولیت نظارت را بر عهده خواهند داشت و مدیریت آن بر اساس ساختار تشکیلاتی از طرف اتاق تجارت و صنایع زنان خواهد بود. اتاق تجارت و صنایع زنان پروژه های سایر موسسات تمویل کننده را نیز که در زمینه بازاریابی محصولات بانوان بوده به این مرکز جهت ثبات و پایداری ارتباط خواهد داد. در واقع این مرکز تجارتی شاخه ای از اتاق تجارت و صنایع زنان خواهد بود که در نقاط مرزی می باشد. بهتر است کارمندان مربوطه در این مرکز را از مردم منطقه انتخاب نماییم و با ترتیب نظارت صورت گیرد تا دلگرم شوند.
  • هزینه ها و مصارف: نظر اعضای بورد اتاق تجارت و صنایع زنان این بود که به مدت یک الی دو سال کارمندانی که مسئول مدیریت این مرکز می باشند معاش کم در نظر گرفته شود. سایر مصارف از عواید به دست آمده از مرکز پرداخت خواهد گردید. در این مورد پلان منظمی ترتیب خواهد گردید تا حداقل بعد از گذشت یک سال چرخه اقتصادی این مرکز به شکل واضح و شفاف باشد.
  • مستفدین مرکز تجارتی: در ابتدا یک بازرسی و ارزیابی از مردم منطقه صورت خواهد گرفت. موسسه هلپ به مدت ۱۲ سال تجربه کار در بخش فن و حرفه در منطقه مرزی اسلام قلعه دارد و پیش از اجرای این برنامه یک تحقیق کلی صورت خواهد گرفت. برای انتخاب مستفیدینی که از این مرکز تجارتی بعد از احداث استفاده خواهند کرد یک طرزالعمل ترتیب می گردد.
  • ارتباط این مرکز تجارتی به تجارت در دو سوی مرز: نظر به تفاهم نامه امضا شده بین اتاق تجارت و صنایع زنان و کانون بانوان بازرگان استان خراسان رضوی، اتاق تجارت و صنایع زنان برای تعداد ۱۵ خانم تجارت پیشه ویزای کثیر اخذ نموده و قرار است اولین سفر برای آموزش و پرورش قارچ دکمه ای، زعفران گلخانه ای و مدیریت استندردهای ملی و بین المللی برای آموزش به کشور ایران اشتراک خواهند نمود. با احداث این مرکز ارتباطات تجارتی بین بانوان ایران در شهرهای تایباد تربت جام و مشهد را گسترش داده و  در این مرکز نمایشگاه های دو جانبه ترتیب خواهد یافت. همچنان کانون بانوان بازرگان فرصت های مناسب برای بانوان افغان را در ایران شناسایی و زمینه را برای آن مساعد خواهد نمود.

در پایان جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان جهت همکاری در راستی موضوعات مرتبط با این برنامه اقتصادی وعده سپرد و از موسسه هلپ جهت تطبیق پروگرام های مرتبط با توانمند سازی اقتصاد بانوان اظهار سپاس و امتنان نمودند.