مزایای عضویت با اتاق تجارت و صنایع زنان افغان

  • برنامه های آگاهی دهی راجع به قوانین تجارتی، پالیسی های تجارتی، مقررات و طرزالعمل های تجارتی
  • انعکاس دادن نگرانیهای زنان متشبث به نهادهای دولتی و غیر دولتی
  • معرفی تجارت زنان کار آفرین به نهادهای ملی و بین المللی
  • ارتباط دادن تجارت زنان متشبث به دونرها

بخش عضویت اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  از زمان شکل گیری بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی کارآفرینان زن تشکیل شده است

عنوان عضویت حق العضویت مزایای عضویت
فعال اقتصادی دریافت آگاهی، برنامه های آموزشی ملی و معرفی به برنامه ها، نمایشگاه های داخلی 2000 افغانی
مدافع دریافت آگاهی، برنامه های  ملی و ملاقات با مقامات دولتی، نمایشگاه های داخلی 5000 افغانی
مدافع حقوق اقتصادی دریافت آگاهی، برنامه های آموزشی، معرفی به برنامه های ملی و بین المللی و ملاقات با مقامات بلند پایه نهاد ها دولتی، تبلیغات از طریق صفحات اتا، نمایشگاه های خارجی 10000 افغانی
شریک ملی دریافت آگاهی، برنامه های آموزشی، پیشنهاد به پروگرامها، ملاقات با مقامات بلند پایه نهاد های ملی و بین المللی، تبلیغات از طریق صفحات اتاق، نمایشگاه های داخلی 25000 افغانی
پیشگام دریافت آگاهی، برنامه های آموزشی ، پشنهاد ویژه به برنامه های ملی و بین المللی و ملاقات با رهبران سازمان های ملی و بین المللی، تبلیغات از طریق صفحات اتاق، نمایشگاه های داخلی 60000 افغانی
  • برنامه های آگاهی دهی راجع به قوانین تجارتی، پالیسی های تجارتی، مقررات و طرزالعمل های تجارتی
  • انعکاس دادن نگرانیهای زنان متشبث به نهادهای دولتی و غیر دولتی
  • معرفی تجارت زنان کار آفرین به نهادهای ملی و بین المللی
  • ارتباط دادن تجارت زنان متشبث به دونرها