You are currently viewing عملی شدن تلاش و زحمات همه روزه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان!

عملی شدن تلاش و زحمات همه روزه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان!

عملی شدن تلاش و زحمات همه روزه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان!
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان همواره تلاش میورزد تا فرصت های بیشتری را برای خانم ھای تجارت پیشه ایجاد نموده و این خانم ها را به فرصت ها از طریق جلسات و منابع ارتباطی وصل نماید.که اینک نظر به همکاری که بین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان وشرکت مخابراتی روشن وجود دارد موسسه زنان توانمند توانست از طریق اتاق تجارت زنان به این فرصت وصل گردد.
حمیده لسانی، رئیس موسسه زنان توانمند، یکی از اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به همکاری اتاق یک مرکز کوچک خدمات فروشات شرکت مخابراتی روشن را در ساحه دشت برچی در بخش ترمیمگاه موبایل که یک جز کار از موسسه وی میباشد، برای ایجاد سهولت خرید محصولات و خدمات روشن را ایجاد نموده است. کارمندان این مرکز بانوان بوده که خانم ها به راحتی میتوانند برای خرید سیمکارت، کریدت کارت، خدمات انترتی، ام پیسه و سایر خدمات روشن مراجعه نمایند.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان از شرکت مخابراتی روشن بابد ایجاد این فرصت که برای توانمند سازی اقتصادی زنان میباشد اظهار سپاس مینماید.