به اطلاع تمام زنان تجارت پیشه در ولایات!

پذیرش برای پنجمین دور جشنواره بی بی خدیجه در بخش رقابتی برای زنان تجارت پیشه به جز کابل آغاز گردیده است. شما می توانید برای اشتراک در بخش رقابتی تا 19 اگست 2019 فورم را تکمیل نموده و بعد از ضمیمه نمودن

تشکر فراوان از بانک بین المللی افغانستان #AIB، تمویل کننده مالی پیشگام اتاق تجارت زنان در سال ۲۰۱۸اسناد لازم درخواستی دهید.