فورم درخواستی قرضه یو ان دی پی صندوق مالی بی بی خدیجه

درخواستی برای قرضه صندوق مالی بی بی خدیجه

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان  به تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ صندوق مالی بی بی خدیجه را مخصوص خانم های تجارت پیشه افتتاح نمود که این صندوق مالی به شکل قرضه از طرف یو ان دی پی به اتاق تجارت زنان سپرده شده است. اتاق تجارت زنان به نوبه خویش این را به دسترس خانم های تجارت پیشه قرار می دهد. این قرضه با در نظر داشت ابتکار بخاطر تجارت و حفاظت از محیط زیست تمویل می گردد.                                                                                         

شرایط قرضه:

  • داشتن تجارت رسمی و دارای جواز قابل اعتبار
  • داشتن موقعیت کار فریکی 
  • اگر قرضه بخاطر اشتراک در نمایشگاه/برنامه است باید واجد شرایط آن نمایشگاه باشد.
  • داشتن جریان مالی درست و سیستم حسابداری درست
  • داشتن عضویت اتاق تجارت زنان

ضمانت:

این تنها قرضه یی است که نیاز به ضمانت نیست تنها ضمانتی که اتاق تجارت زنان از شما خواهد گرفت یک ضمانت خط از یک عضو خانواده شما که دارای درآمد باشد که بتواند  شما را حمایت کند در صورت عدم پرداخت هزینه.

نرخ تکتانه:

این قرضه دارای هیچ نوع تکتانه نمیباشد فقط یک مقداری خیلی ناچیز بخاطر پیشبرد کار های اداری از شما گرفته میشود که قرار ذیل است:

  1. از ۵۰۰ دالر -۱۰۰۰ دالر : ۲۰ دالر فیس
  2. از ۱۰۰۱ دالر – ۲۰۰۰ دالر : ۵۰ دالر فیس
  3. ۲۰۰۱ دالر – ۳۰۰۰ دالر : ۱۰۰ دالر فیس

مدت بازپرداخت:

مدت بازپرداخت آن نظر به مقدار قرضه درخواست کننده فرق میکند.

نوت: از خانم هایی که خواهان قرضه هستند لطف نمایند فورم ذیل را خانه پری نموده و با اسناد های لازمه در دفتر ما تشریف بیاورندقابل یادآوری است که این قرضه برای کابل و ولایات میباشد.