You are currently viewing فعالیت های اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب – هرات در طول یک هفته ماه سرطان 1397

فعالیت های اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب – هرات در طول یک هفته ماه سرطان 1397

با افتتاحیه رسمی مجمع عمومی و فعالیت های اتاق تجارت زنان در زون غرب- ولایت هرات، انتخاب 5 عضو هئیت مدیره و استخدام زون منجر در این ولایت فعالیت ها شتاب گرفت. هئیت مدیره و آمر زون توانستند که ملاقات های پی در پی با تجاران ملی کشور و مقامات دولتی داشته باشند تا بدین شکل اتاق تجارت را در این زون برایشان معرفی و همکاری ها را شریک سازد.

  • اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات روز دوشنبه ۴ سرطان ۱۳۹۷ جلسه هئیت مدیره را برگزار نمود. هدف از برگزاری این جلسه توسعه فعالیت های اتاق و هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات با خانم های تجارت پیشه (به تعداد سی تن در هر جلسه) به منظور تشریح فعالیت های اتاق و تشویق آنها جهت عضویت و فواید آن بوده است. همچنین در این جلسه در مورد جلب حمایت سکتورهای دولتی مانند ریاست کار و امور اجتماعی، ریاست امور زنان و ریاست زراعت جهت اشتغالزایی خانم ها، افتتاح اتاق،  دادخواهی از زنان قالین باف در مناطق محروم، جلسه همراه شاروالی هرات جهت ادامه کار ساخت و ساز مارکیت تجارتی زنان بحث و گفتگو صورت گرفت.
  • در ادامه جلسات بخاطری سهولت در کار ها و تنظیم امور و ارتباطات اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات روز یک شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ جلسه ای را با معاونیت اجتماعی مقام ولایت برگزار نمود. در این جلسه خانم مونسه حسن زاده معاون اجتماعی مقام ولایت، خانم مریم جامی الاحمدی رئیس هئیت مدیره، خانم لینا شفق معاون ارتباطات، خانم رومینا عثمانی معاون تجارتی، خانم سوسن بهبود زاده معاون دادخواهی و نسیم گل عزیزی آمر زون اتاق تجارت و صنایع زون غرب – هرات اشتراک داشتند. هدف از برگزاری این جلسه معرفی فعالیت های اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب – هرات و جلب همکاری اداره محلی هرات و معرفی اتاق تجارت و صنایع به موسسات ملی و بین المللی بوده است. در این جلسه مونسه حسن زاده خواهان تشویق زنان متشبث به رشد تجارت هایی مانند پرورش ماهی، گاوداری، زراعت، مرغداری، زعفران، ابریشم و نساجی شد. وی در زمینه معرفی اتاق تجارت و صنایع زنان به دونرها، برنامه های آموزشی برای زنان متشبث، اشتراک نماینده اتاق تجارت و صنایع زون غرب در کمیته انکشافی اقتصادی و جلسه اداری مقام ولایت وعده همکاری داد.
  • همچنان بتاریخ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ در جلسه ای با ریاست تجارت وصنایع و کارمندان بخش تحقیق وزارت تجارت و صنایع اشتراک نمود. در این جلسه خانم جمیله بهادری رئیس تجارت و صنایع ولایت هرات، آقای رحمت صراط و آقای حیات الله راصد متخصصین پژوهش و تحقیق وزارت تجارت و صنایع، اعضای بورد و آمر زون اتاق تجارت و صنایع – هرات اشتراک داشتند. هدف از برگزاری این جلسه معرفی برنامه تحقیق وزارت تجارت و صنایع توسط کارمندان آن وزارت به منظور شناسایی ده متشبث برتر و پلان های آن وزارت و دفتر بانوی اول برای زنان تجارت پیشه بوده است. در این جلسه در مورد مشکلات زنان متشبث در ولایت هرات بحث و گفتگو صورت گرفت و پیشنهادات به منظور توسعه و ارتقاء وضعیت تجارت زنان ارایه گردید.
  • افزون براین بتارخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ با خانم های تجارت پیشه برگزار گردید. در این جلسه خانم مریم جامی الاحمدی رئیس هئیت مدیره، خانم لینا شفق معاون ارتباطات، خانم رومینا عثمانی معاون تجارتی، نسیم گل عزیزی آمر زون، آقای رحمت صراط نماینده وزارت تجارت و صنایع، آقای ظریفی نماینده ریاست کار و امور اجتماعی و به تعداد ۳۰ تن از خانم های تجارت پیشه اشتراک داشتند. هدف از برگزاری این جلسه معرفی فعالیت های اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب – هرات و صحبت پیرامون عضویت اتاق بوده است. مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس مریم جامی الاحمدی در مورد اتاق تجارت و صنایع زنان صحبت نمود. آقای ظریفی نماینده ریاست کار وامور اجتماعی حمایت آن ریاست را از تشبثات زنان ابراز داشتند. خانم لینا شفق پرزنتیشن را ارایه نمود و خانم های تجارت پیشه را به عضویت در اتاق خودشان تشویق نمودند. در ختم پروگرام آقای صراط مسول بخش تحقیق وزارت تجارت و صنایع به منظور پروگرام انتخاب ده متشبث برتر مصاحبه هایی همراه خانم های تجارت پیشه داشتند و پلانهای وزارت تجارت و دفتر بانوی اول را برای رشد تجارت خانم ها بیان نمودند.

با تعقیب جلسات و تلاش های پی در پی، دفتر فزیکی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات بتاریخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷ با حضور داشت خانم جمیله بهادری رییسه تجارت و صنایع ولایت هرات، آقای رحمت صراط متخصص تحقیق و ریسرچ وزارت تجارت و صنایع، اعضای هئیت مدیره اتاق تجارت زنان، نسیم گل عزیزی مدیر زون اتاق تجارت زنان، جمعی از کارمندان ریاست تجارت و صنایع، زنان متشبث و رسانه ها رسما افتتاح گردید. هدف از افتتاح این اتاق رشد و توسعه تجارتهای زنان، فراهم آوری زمینه برنامه های آموزشی مدیریتی و مسلکی، بازاریابی محصولات زنان، دادخواهی از مشکلات زنان در بخش تجارت و یافتن راه های موثر می باشد.