فورم درخواستی بی بی خدیجه

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان مسرت دارد که پذیرش درخواستی برای هفتمین دور تندیس سالا بی بی خدیجه (رض) را اعلام مینماید. شما میتوانید درخواستی را ازین لینک داونلود نمایید، بعد از خانه پری با ضمایم که در درخواستی ذکر شده به ایمیل info@awcci.af قبل از تاریخ 20 فبروری 2022 بفرستید.