You are currently viewing محلات مجازی برای وصل شدن با دنیا!

محلات مجازی برای وصل شدن با دنیا!

  • Post author:
  • Post category:اخبار

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان از دو سال بدینسو با نهاد کنکت که در کشور بلجیم موقعیت دارد که سهولت مجازی و دیجیتلی برای اتاق ها و اعضای شان ایجاد نموده اند کار مینماید تا اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را با بیشتر از ۶۰ اتاق در 80 کشور وصل نماید. در ضمن از دو سال بدینسو با اتاق تجارت و صنایع زنان اسلام آباد روی یک محل مجازی وصل زنان آسیایی جنوبی کار مینماید که در همین رابطه هفته قبل سیمینار معرفی این محلات مجازی با اعضای اتاق زنان افغانستان برگزار گردیده بود.

 

1. سیمینار آنلاین CONNECTS برای اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان. اعضا از کابل و ولایات که تعداد شان به 33 تن میرسید در سیمینار افزایش معلومات که از سوی CONNECTS دایر گردیده بود اشتراک نمودند.

 

2. اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه آموزشی آنلاین WE-Portal این برنامه آموزشی از طریق مرکز علمی و تکنالوژی معلوماتی پاکستان و پوهنتون قأید اعظم که با اتاق زنان اسلام آباد کار مینمایند برای اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان دایر گردید. ما از هردو نهاد همکاری جهان سپاس مینماییم.