You are currently viewing ملاقات اتاق تجارت و صنایع زنان- زون غرب با موسسه GIZ

ملاقات اتاق تجارت و صنایع زنان- زون غرب با موسسه GIZ

تاریخ: ۱ قوس ۱۳۹۷
مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات بتاریخ ۱ قوس ۱۳۹۷ مسئول پروگرام های موسسه بین المللی جی آی زید را ملاقات نمود. در این ملاقات آقای امید دولتی، مسئول پروگرام توسعه زراعت موسسه جی آی زید در هرات، خانم جیلا حبیبی، عضو هیات مدیره و بانو نسیم گل عزیزی، آمر زون غرب اتاق تجارت زنان اشتراک نمودند. هدف از برگزاری این جلسه اخذ معلومات در مورد برنامه های این موسسه جهت رشد و توسعه تجارت بانوان بود.
این موسسه در بخش های مختلف از جمله رشد زراعت و بازارهای روستایی، برنامه های ظرفیت سازی، نمایشگاه ها، تولید زعفران (آموزش قبل از برداشت و پروسس)، مواد آموزشی و حمایت جهت اشتغالزایی بیشتر برای زنان فعالیت دارد. همچنان، موسسه جی آی زید در نظر دارد تا برای سال آینده برنامه های توسعه و بازاریابی تجارت و حمایت های مالی و تخنیکی برای زنان تجارت پیشه داشته باشد.
در این جلسه، اتاق تجارت و صنایع زنان در قسمت معرفی بانوان تجارت پیشه به این برنامه ها وعده همکاری سپرد. هم چنان، موسسه جی آی زید در قسمت سهم دادن ایجاد سهولت برای اشتراک بانوان متشبث به نمایشگاه ها، کمک های مالی و تخنیکی برای توسعه تجارت بانوان، برگزاری برنامه های ظرفیت سازی برای بانوان تجارت پیشه و هماهنگی با اتاق تجارت و صنایع زون غرب برای برگزاری برنامه های تجارتی وعده همکاری سپرد.