You are currently viewing ملاقات با معین پالیسی وزارت مالیه

ملاقات با معین پالیسی وزارت مالیه

  • Post author:
  • Post category:اخبار

امروز چهارشنبه مورخ اول سنبله 1396 اعضای اطاق تجارت خانم ها و جمع از زنان تجارت پیشه و کار آفرین کشور با محترمه ناهید سرابی معین پالیسی وزارت مالیه در دفتر کار شان دیدار نموده و از کارکرد ها، ابتکارات و تشویق این معینیت در رابط به ایجاد فرصت های شغلی و زمینه سازی برای نقش آفرین زنان در روند رشد و توسعه اقتصادی و فعالیت های تجارتی افغانستان ابراز قدر دانی نموده، موانع و مشکلات شان را در این راستا با ایشان در میان گذاشتند.
خانم سرابی از نقش موثر و انکار ناپذیر زنان در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجارتی در یک و نیم دهه پسین اظهار رضایت نموده و وعده سپردند که در زمینه اشتراک فعال زنان در فعالیت های اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و فراهم نمودن تسهیلات تجارتی از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نخواهد ورزید.