You are currently viewing ملاقات رئیس اتاق تجارت زنان با مقام والی ننگرهار

ملاقات رئیس اتاق تجارت زنان با مقام والی ننگرهار

زمان: ۱۲ قوس ۱۳۹۸

مکان: مقام ولایت
ریس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با مقام والي ننګرهار برای بحث بالای مشکلات و پیشنهادات خانم های تجارت پیشه ولایت ننګرهار دیدار نمود. آقای شاه محمود میاخیل، والي ننګرهار مورخ ۱۲ قوس در مقام ولایت با خانم منیژه وافق، رئیس عمومي اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ملاقات نمودند.
رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان موضوعات چون اشتراک خانم های تجارت پیشه در برنامه ها ومجالس مربوط  تجارت، افزایش هماهنگي در بین ریاست امور زنان و اتاق تجارت زنان، ریاست صنعت و اتاق تجارت زنان، وسعت بخشیدن کار های زنان در مارکیت باغ زنانه، سهم گیري خانم های تجارت پیشه در برنامه های خارج از کشور و سایر پیشنهادات زنان تجارت پیشه ننگرهار را شریک نمود.
آقای شاه محمود میاخیل والي ننګرهار برای فعالیت های خانم تجارت پیشه ابراز خوشي نمود و وعده سپرد که کوشش خواهد کرد که سهولت های بیشتر را در بخش های مختلف برای خانم ها ایجاد خواهد کرد.
آقای میاخیل بیان نمودند که برای خانم های تجارت پیشه تا جایی رسیدگی شده است و برخی از سهولت ها برای شان مهیا گردیده و برای ادارات مربوط سفارش خواهد داد که برای پیشرفت تجارت های زنان زمینه سازی نمایند.