ملاقات همکاری با شبکه زنان افغان و اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان