You are currently viewing ملاقات هیئت رهبری اتاق تجارت زنان بلخ با قونسل ایران مقیم شهر مزار شریف

ملاقات هیئت رهبری اتاق تجارت زنان بلخ با قونسل ایران مقیم شهر مزار شریف

تاریخ: 7 دلو 1397

مکان: قنسولگری ایران مقیم شهر مزار شریف

هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  در زون شمال- بلخ با  آقای مرادی، قنسل ایران مقیم شهر مزار شریف به تاریخ 7 دلو 1397 ملاقات داشتند. در این دیدار خانم قندی عمکی، هیئت مدیره اتاق زنان بلخ از میزبانی و همکاری های قنسولگری ایران در شهر مزار شریف برای رشد جامعه مدرن و تجاری بلخ سپاس گذاری نموده و افزود که این نشست به هدف ارتباطات موثر برای زمینه سازی همکاری ها و برنامه های مشترک میان قنسولگری ایران و اتاق تجارت زنان بلخ  بوده و دو طرف روی برنامه های مشترک برای منسجم سازی نهاد های ولایت بلخ که در بخش زنان کار می کنند نیز تبادل نظر داشتند. آقای مرادی از ایجاد و فعالیت های اتاق تجارت زنان ابراز خرسندی نمود و ای اتاق را به عنوان یک چتر بزرگ حمایت برای تشبثات زنان این ولایت تعبیر نموده و از پرسونل رهبری اتاق تقاضا نمود تا در انکشاف تجارت زنان سهم فعالتر داشته و به پایداری تجارت زنان همکار باشند. تشویق و زمینه سازی برای اشتراک زنان متشبث ولایت بلخ به برنامه های مختلف در سکتور تجارت در کشور دوست ایران از سوی اتاق زنان بلخ با هم کاری قنسولگری ایران، همکاری قنسولگری محترم در پروسه اخذ ویزه تجارتی زنان متشبث این ولایت، منسجم سازی نهاد های که برای زنان کار می کند در سطح ولایت بلخ برای کارکرد های بنیادی و اساسی برای زنان متشبث، جلب سرمایه گذاری های کشور ایران در سکتور های کاری خانم های متشبث و دیگر فعالیت های مشترک از جمله مسایلی بود که دو جانب روی آن بحث  و وعده همکاری نمودند.