خبر خوش

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به تعقیب سایر خدمات که برای اعضای این اتاق همه روزه انجام میدهد، حالا برنامه راهنمایی عملی مربی گری یا منتورشیپ را نیز آغاز نموده است. از طریق این برنامه( راهنمایی) زنان، مردان تجارت پیشه و افراد مسلکی در بخش های مختلف کاری تجارت از افغانستان و سایر کشور ها میتوانند دانش، مهارت ها و تجربیات تجارتی خویش را با سایر زنان تجارت پیشه از طریق این برنامه طی یک برنامه کاری و تقسیم اوقات معین به همکاری اتاق تجارت زنان شریک سازند. این برنامه برای رشد و انکشاف تجارت زنان تجارت پیشه  توسط سایر تجارت پیشه ها و اشخاص موفق راه اندازی گردیده است و هدف آن فراهم نمودن فرصت یادگیری عملی و یک به یک برای زنان تجارت پیشه افغان میباشد. 
علاقه مندان که خواهان دریافت راهنمایی ها از طریق این برنامه هستند و یا هم خواهان راهنما یا مربی شدن هستند که دانش، مهارت ها و تجربیات تجارتی خویش را با زنان تجارت پیشه ما شریک کنند از ایشان دعوت مینماییم تا درخواستی را از لینک ذیل به دست آورده بعد از خانه پری به ما بفرستند. اشتراک در برنامه رضاکارانه و داوطلبانه میباشد. اتاق زنان امیدوار است اول دور مربی گری را به تاریخ ۲۶ حمل آغاز نماید از اینرو لطفاً درخواستی تان را الی تاریخ ۲۴ حمل بفرستید.