You are currently viewing نشست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با اداره یوساید بخش پروژی ګلدوزی

نشست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با اداره یوساید بخش پروژی ګلدوزی

تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۲۱
مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ننگرهار

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به روز پنج شنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۸ با مسولین پروژه ی ګلدوزي  دیدار نمود. در این نشست خانم سعدیه عمرخیل، آمر زون اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ننګرهار، آقای امرالله حنیف، مسئول پروژه ای ګلدوزی USAID در ننګرهار و آقای طارق صافی مسئول نظارف این نهاد حضور داشتند.
آقای امرالله حنیف بیان نمودند که یکی از اهداف عمده این نهاد توسعه و پیشرفت تجارت زنان است و  به این منظور پروژه گلدوزی در نظر دارد با ۹۰۰ زن تجارت پیشه کمک تخنیکي نماید.
آقای حنیف افزودند پروژه گلدوزی همچنان در نظر دارد تا برای ۳۰ نفر خانم های تجارت پیشه در بخش های دیزاین های جدید، تجارت، بازاریابی از طریق انترنیت و سایر بخش ها برنامه های آموزشی دهد و به این هدف شش نفر را به منظور تدریس در بخش های دیزاین های جدید آموزش می یابند و دوبار به ننګرهار برگشته برای خانم های تجارت پیشه آموزش دهند. پروژه گلدوزي در هفت زون افغانستان فعالیت دارد

آمر زون اتاق تجارت زنان از مسئولین پروژه ګلدوزي اظهار قدردانی نمودند که برای بلند بردن ظرفیت زنان تجارت پیشه فعالیت می نمایند.