You are currently viewing نشست زنان تجارت پیشه افغان با جامعه جهانی

نشست زنان تجارت پیشه افغان با جامعه جهانی

اعضای اتاق های تجارت زنان افغان، طی نشست که به حمایت دفتر خانم اول کشور برگزار گردیده بود نظریات و پیشنهادات خویش را با ادارات دولتی و جامعه جهانی در میان گذاشتند
در این نشست خانم های تجارت پیشه افغان در رابطه به دست آورد ها و نیازمندی های خویش با جامعه جهانی تبادل افکار نموده و خواستار حمایت آنها در موارد مختلف چون بازاریابی، ظرفیت سازی و کنترول کیفیت گردیدند تا بتوانند به مارکیت های جهانی راه پیدا کرده و تولیدات خویش را به فروش رسانند. خانم های تجارت پیشه در خطاب به جامعه جهانی افزودند که ما دیگر از شما تقاضای کمک های مالی کوتاه مدت نداشته بل در عوض از شما میخواهیم که تولیدات زنان تجارت پیشه افغان را خریداری نمایید تا باشد ما به پای خود بیاستیم
جامعه جهانی که از این دست اورد های زنان تجارت پیشه افغان شگفت زده شده بودند ابتدا دست آورد بزرگ زنان تجار که همانا ایجاد اتاق های تجارت زنان افغان میباشد را برای شان تبریک گفته و حمایت همه جانبه خویش را مطابق نیازمندی های خانم های تجار اعلان نمودند.