You are currently viewing نمایشگاه بازار روز

نمایشگاه بازار روز

  • Post author:
  • Post category:اخبار

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

Afghanistan Women Chamber of Commerce and Industry (AWCCI)

اولین نمایشگاه بازار روز سال 2018 در پارک فردوسی واقع مکرویان سوم برای سه روز مورخ 24 –26 جنوری 2018 مطابق به 4 – 6 دلو سال 1396 توسط آقای سید سیعدی رئیس انکشاف سرمایه گذاری ها وزرات تجارت و صنایع، خانم منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان،  فضیله عزیزی امر سرمایه گذاری ها، ثریا صیفی هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، خانم پرورش اوریاخیل آمر خدمات انکشاف تجارتی، نماینده وزارت احیا و انکشاف دهات، با حضور داشت دیگر اعضای وزارت تجارت و صنایع، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، خانم های متشبث و رسانه ها افتتاح گردید.

در این نماشگاه به تعداد 30 غرفه (2×3) با داشتن 30 باب میز و چوکی که از طرف وزارت تجارت و صنایع  به کمک مالی جی آی زید در خدمت اتاق قرار گرفته بود برای خانم های تجارت پیشه برای نمایش خدمات شان قرار داده شد. این نمایشگاه بطور منظم تحت عنوان “بازار روز” در هر دو ماه یکبار و به مناسبت روز های ملی و بین المللی از طرف اتاق زنان به همکاری وزارت تجارت و صنایع افغانستان برگزار میگردد که این نمایشگاه ها الی سه سال جریان میداشته باشد و هدف از برگزاری همچو نمایشگاه تشویق مردم به خریداری از زنان تجارت پیشه و تولیدات وطنی میباشد.

 در این نمایشگاه 40 خانم متشبث اشتراک نمودند. که خانم های متشبث عضو اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و هم از وزارت احیا و انکشاف دهات بخش AREDP اشتراک نمودند. در این نمایشگاه تولیدات مختلف خانم ها برای نمایش و فروش گذاشته شد از جمله مواد خوارکی، صنایع دستی، قالین بافی، انواع از مربا و ترشی باب، خدمات توریستی و زیور الات بود.

خانم های متشبث از برگزاری همچو نمایشگاه ها اظهار خرسندی نمودند و خواهان افزایش برگذاری همچو نمایشگاه ها شدند. بر علاوه خواهان ایجاد تسهیلات برای خانم های تجارت پیشه شدند.