اجرائیه

منیژه وافق

رئیس و موسس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

سعیده فقیرزاده

رئیس مرکز منابع تجارتی زنان

پرورش اوریاخیل

معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

شخصی

مسوُل انکشاف تحقیق

مدیران زون

حسینه قریشی

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر بلخ )

نگیتا اسدی

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر کندهار )

نسیم گل غزیزی

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر هرات )

پلوتون بیدار

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر ننگرهار )